Nieuws

Prepensioen en WW: nog altijd water en vuur?

Door Henny van den Hurk

Veel werknemers hebben in het verleden prepensioen of vut-aanspraken opgebouwd. Prepensioen is gebaseerd op een kapitaalstelsel, vut op een omslagstelsel. Bij de afschaffing al deze regelingen in 2006 zijn aanspraken soms omgezet in extra ouderdomspensioen of, vaak daar waar het een omslagstelsel betrof, simpelweg vervallen.

Als een prepensioen niet ingaat vóór de pensioendatum wordt het, afhankelijk van de desbetreffende pensioenregeling, toegevoegd aan het ouderdomspensioen. De voorwaarden waaronder dit geschiedt zijn ook weer per pensioenregeling verschillend. In veel gevallen kan het lonend zijn om het prepensioen eerder in te laten gaan dan het ouderdomspensioen, ook om verval van aanspraken soms te voorkomen. Even een update.

Ouderdomspensioen

Tot 1 juli 2015 werd een prepensioen of eerder ingaand ouderdomspensioen vaak weer gekort op de WW-uitkering, omdat die regelde dat ’andere inkomsten’ geheel in mindering moesten worden gebracht op de WW-uitkering. Volgens het Algemeen Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (AIB) valt ook het ouderdomspensioen hieronder. Het betreffende artikel uit de WW verviel echter met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per juli 2015.

Betekent dat nu geen kortingen meer? Nee, helaas dat is niet de bedoeling van de wet geweest. Op de WW-uitkering komt nog steeds het inkomen in verband met arbeid in mindering. Onder ’inkomen in verband met arbeid’ verstaat het AIB, net als in het verleden, ook het ouderdomspensioen.

Uitbreiding

In vier gevallen vindt er echter geen verrekening van het ouderdomspensioen plaats, en dat is een uitbreiding: 1. Voor zover de uitkeringsgerechtigde een deeltijdpensioen ontving vóór het intreden van de werkloosheid en dat deeltijdpensioen samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren; 2. Wanneer het ouderdomspensioen voortvloeit uit een parallelle dienstbetrekking ten opzichte van de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden, hoeft deze niet verrekend te worden met de WW-uitkering; 3. Ouderdomspensioen dat al werd ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden, hoeft niet gekort te worden op de WW-uitkering; 4.Ouderdomspensioen waarmee in de formule al rekening is gehouden dat er mede toe leidde dat een WW-uitkering niet is ontstaan, hoeft niet nog een keer met een WW-uitkering verrekend te worden.

Hieronder valt bijvoorbeeld de situatie dat iemand geen recht heeft op WW-uitkering omdat hij verwijtbaar werkloos werd of omdat hij ontslag nam en dit kon doen vanwege het ontvangen van ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan geacht eerder in aanmerking te zijn genomen. De overheid vindt het onredelijk om datzelfde ouderdomspensioen met andere (opvolgende) WW-uitkeringen te verrekenen.

Procedure

Een werknemer die uiteindelijk een procedure aanhangig maakte tegen de WW-uitkeringsinstantie, maakte handig gebruik van deze regeling.

Wat was er aan de hand? De werknemer werkte fulltime bij zijn werkgever en bouwde pensioen op bij het ABP. Op 30 oktober 2014 is deze arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 februari 2015. Met ingang van 1 januari 2015 (een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst dus) heeft de werknemer aan de werkgever verzocht om hem al eerder voor 10% te ontslaan, waardoor hij voor 90% ging werken en voor 10% zijn prepensioen in liet gaan. De werknemer vroeg per 2 februari 2015 een uitkering aan en werd door de WW-instantie dus gekort.

Verlies

De rechtbank is van oordeel dat er per 1 januari geen arbeidsurenverlies is in de zin van artikel 16 WW. Immers was dat maar 10%. Vervolgens wordt de werknemer werkloos. Daarvóór heeft de werknemer aleen prepensioen gekregen. De WW-instantie kon naar het oordeel van de rechter zich niet op het standpunt stellen, dat dit arbeidsurenverlies ook moet resulteren in werkloosheid in de zin van artikel 16 van de WW (dus tenminste vijf uren per week). Dit is in de bepalingen van het AIB noch anderszins een grondslag of aanwijzing te vinden.

Uit de Nota van Toelichting van de huidige bepaling 3:5 van het AIB kan worden afgeleid dat het deeltijdpensioen niet wordt gekort op de WW-uitkering die samenhangt met dezelfde resterende dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens volledig werkloos wordt. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat het deeltijdpensioen niet gekort mag worden op de WW-uitkering die samenhangt met dezelfde resterende dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens volledig werkloos wordt.

Stukje

Het is dus zeker de moeite waard om te bezien of het lonend kan zijn het prepensioen of ouderdomspensioen alvast een stukje in te laten gaan voordat de eventuele werkloosheid ontstaat. Laat u daarover adviseren door een deskundige, want geen pensioenregeling is gelijk.