Nieuws/Nieuws

In maart elke dag een handigheidje

Aangifte doen? Gebruik deze belastingtips!

De Belastingaangifte is een jaarlijks noodzakelijk kwaad. Maar dit is ook het moment om te besparen op belasting. Let dus goed op bij het indienen van uw belastingaangifte. DFT Geld helpt u op weg met in maart dagelijks een belastingtip.

In maart komt hier elke dag een nieuwe belastingtip te staan

Tip 31: Kosten vooruitbetalen

Het kan voordelig zijn kosten vooruit te betalen. Dat gaat vooral op voor kosten die aftrekbaar zijn. Wie volgend jaar een lager inkomen heeft en/of de AOW-leeftijd bereikt, kan de kosten in 2016 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief.

Een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen is dat zorgkosten, scholingskosten en giften elk jaar pas aftrekbaar zijn voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar. Overschrijdt u dat bedrag in 2016 en weet u niet of dat in 2017 weer zo is? Dan is nu betalen fiscaal interessant.

Kijk op onze speciale belastingpagina voor meer tips en uitleg over de belastingaangifte

Bovendien is uw vermogen bij vooruitbetalen in 2016 op 1 januari 2017 lager. Dit scheelt belasting in box 3 als u (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Soms stelt u zo ook uw recht op toeslagen veilig. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die u vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.

Tip 30: Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk?

Verdient u wat bij met uw hoby? Of doet u wel eens klusjes voor familie en vrienden tegen een vergoeding van de onkosten? Deze activiteiten vallen in de hobby- of familiesfeer. De inkomsten die u hiervan heeft, en de kosten die u hiervoor maakt, geeft u niet op in de belastingaangifte.

Tip 29: Teruggave

Het komt voor dat de fiscus te veel belasting inhoudt over loon, uitkering of lijfrente. Wie niet het hele jaar heeft gewerkt, kinderen heeft of studeert, kan recht hebben op teruggave. Wie de aangifte invult, komt hier vanzelf achter.

Tip 28: Veel aftrekposten? Mogelijk recht op toeslagen!

Mensen die geen toeslagen ontvangen maar die zoveel aftrekposten blijken te hebben dat hun inkomen daalt, moeten er alert op zijn dat zij mogelijk recht hebben op zorg- of huurtoeslag. Deze toeslagen zijn nog tot 1 september 2016 aan te vragen.

Tip 27: Erfenis gekregen?

Heef u in 2014 een erfenis gekregen? Dan is de op 1 januari 2015 nog te betalen erfbelasting een schuld in box 3 (alle andere belastingschulden kunt u niet opvoeren als schuld).

 

Tip 26: Kinderalimentatieverplichting

De contante waarde van toekomstige kinderalimentatieverplichting mag in 2015 en 2016 nog in box 3 worden afgetrokken als schuld. Vanaf 1 januari 2017 is het afgelopen met deze aftrek. De aftrekpost levensonderhoud kinderen is geheel komen te vervallen.

 

Tip 25: AOW-leeftijd

Vele fiscale regelingen zijn afhankelijk van het bereiken van de AOW-leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan het recht op en de hoogte van de heffingskortingen, de ouderentoeslag en de ingangsdatum van lijfrente-uitkeringen en de aftrek van lijfrentepremies. In 2015 was de AOW-leeftijd precies drie maanden na de 65-e verjaardag.

Tip 24: Schenken en overlijden

Een schenking binnen 180 dagen voor een overlijden, wordt door de Belastingdienst vaak als een deel van de erfenis gezien. Om te voorkomen dat in dat geval twee keer belasting moet worden betaald, mag de schenkbelasting in mindering worden gebracht op de erfbelasting.

Tip 23: Ouderenkorting

Wanneer een van de partners in een verpleeghuis is opgenomen, hebben beiden recht op een alleenstaande-ouderenkorting. Ook wanneer het paar geen alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd. Is dit bij u het geval? De aanslag wordt aangepast als u een verzoek om ambtshalve vermindering indient. Dit kan tot vijf jaar terug.

Kijk op onze speciale belastingpagina voor meer tips en uitleg over de belastingaangifte

Tip 22: Partneralimentatie

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie aftrekken als 'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag u in bepaalde gevallen aftrekken. Het maakt niet uit of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of met uw ex-partner. U moet de afspraken en voorlopige voorzieningen wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen.

Tip 21: Restschuld

Verkocht u na 28 oktober 2012 uw woning die uw hoofdverblijf was? En is de verkoopprijs lager dan uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten? Dan hebt u een restschuld. U mag voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken.

Tip 20: Aftrek oude woning

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag ook deze woning tijdelijk als eigen woning worden opgeven. U heeft recht op renteaftrek als de woning te koop staat, leeg staat sinds de verhuizing en het huis in de voorgaande jaren uw hoofdverblijf was.

Wanneer de woning aan deze drie voorwaarden voldoet, mag u voor de oude woning ook de volgende kosten aftrekken:(hypotheek)rente en financieringskosten en periodieke betalingen voor de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De woning die te koop staat, mag u als eigen woning opgeven gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten.

Heeft u een nieuwe eigen woning gekocht? Dan mag u van de oude en de nieuwe woning deze kosten aftrekken.

Tip 19: Eenmalige aftrek hypotheekkosten

Heeft u een nieuwe woning gekocht of een nieuwe hypotheek afgesloten? Dan heeft u eenmalige aftrekposten in dat jaar die hierop betrekking hebben. De volgende kosten voor het afsluiten van uw hypotheek zijn aftrekbaar: De bemiddelingskosten voor het krijgen van uw hypotheek of lening, zoals advies- en afsluitkosten, notariskosten en kadestrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw, t-Taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen), kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie, kosten van een nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden), bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst.

 

Kijk op onze speciale belastingpagina voor meer tips en uitleg over de belastingaangifte

 

Tip 18 Dividend

Heeft u dividend uitgekeerd gekregen? Houd dan rekening met de dividendbelasting die is ingehouden. Deze dividendbelasting moet in mindering worden gebracht op uw aangifte inkomstenbelasting.

Tip 17 Onbelaste vergoeding voor vrijwilligers

Heeft u in 2015 gewerkt als vrijwilliger en daarvoor een vergoeding ontvangen? Deze is dan onbelast als deze niet hoger is dan 150 euro per maand en ten hoogste 1500 euro per jaar bedraagt. U hoeft dan niets aan te geven en de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet ook niet.

Heeft u meer dan deze bedragen ontvangen maar kunt u aantonen dat de hele vergoeding een compensatie is voor daadwerkelijk gemaakte kosten, dan houdt u de belastingvrijstelling.

Tip 16 Geld gedoneerd? Geef dit op!

Heeft u geld gegeven aan een goed doel of een maatschappelijke instelling? Onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een van de voorwaarden is dat de instelling als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook moet u op papier kunnen aantonen dat u de gift heeft gedaan.

U kunt de aftrekbaarheid flink vergroten met een zogeheten 'periodieke gift', omdat hiervoor andere regels gelden. Normaal zijn giften pas aftrekbaar boven een drempel van 1% van uw verzamelinkomen en een maximum van 10% van dat inkomen. Bij een periodieke gift gelden geen drempels en geen maximum. Alles is aftrekbaar. Wel dient u vijf jaar lang een bepaald goed doel een vast bedrag te schenken.

Wilt u weten of u aftrek kunt krijgen voor de giften die u doet? Gebruik dan het Hulpmiddel aftrek giften van de Belastingdienst.

Tip 15 Wisselend inkomen? Vraag middeling aan!

Bent u net begonnen aan uw eerste baan, na een sabbatical weer aan de slag gegaan, of gaat u met pensioen? Dan schommelt uw inkomen waarschijnlijk flink. Die schommeling brengt echter ook weer voordelen met zich mee: door middeling aan te vragen bij de Belastingdienst kunt u wellicht honderden euro's belastinggeld terugkrijgen.

Een proefberekening kan worden gemaakt op berekenhet.nl.

Tip 14 Experimenteer met verdeling aftrekposten

De fiscus helpt bij het handig schuiven met aftrekposten en inkomsten. Na het invullen van de digitale belastingaangifte krijgt u het scherm 'Verdelen' te zien. Door hier de bedragen over u en uw partner te verdelen, ziet u direct wat de invloed is op het belastingbedrag dat u onder aan de streep moet betalen.

Wees niet bang om hiermee wat te experimenteren om het gewenste resultaat - minder belasting betalen - te bereiken. Zorg wel dat u de aangifte verder al volledig en juist heeft ingevuld.

Kijk op onze speciale belastingpagina voor meer tips en uitleg over de belastingaangifte

Tip 13 Fiscaal partnerschap

Heeft u het hele jaar een fiscale partner? Of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan moet u uw aangifte anders invullen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen. Er zijn namelijk onderdelen bij de aangifte die voor u en uw fiscale partner samen gelden: u mag bijvoorbeeld gemeenschappelijke aftrekposten verdelen. Drempelbedragen hangen af van het gezamenlijke inkomen.

De manier waarop u inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor heeft u het grootste belastingvoordeel.

Tip 12 Ouderenkorting

AOW'ers met een partner kunnen in sommige gevallen de verhoogde ouderenkorting van 1042 euro krijgen. Echter, als het verzamelinkomen hoger is dan 35.770 euro, daalt de korting naar 152 euro. Het verzamelinkomen is het totaal van het inkomen en aftrekposten in box 1, 2 en 3.

Het kan lonend zijn wanneer in de aangifte het vermogen wordt toebedeeld aan de partner en de aftrekposten juist niet. Mocht het verzamelinkomen dalen onder de 35.770 euro, stijgt de korting met 890 euro.

Tip 11 En/of-rekening aangeven

Bij een en/of-rekening reken je lang niet altijd de helft van het geld toe aan de een en de helft aan de ander. Die verhouding kan ook 60-40 zijn of 80-20. En/of-rekeningen zorgen niet voor problemen bij fiscale partners omdat zij gezamenlijk aangifte doen. Hierdoor maakt het voor de fiscus niet veel uit hoe het geld is verdeeld.

Wie echter een gezamenlijke rekening heeft met bijvoorbeeld zijn bejaarde moeder, doet waarschijnlijk niet samen aangifte. Vul dan in uw aangifte alleen het vermogen in dat van u is. En de rest op de aangifte van uw moeder. De verdeling maakt uiteindelijk ook uit voor de erfbelasting.

Tip 10 Wat te doen met een kleine schuld?

In box 3 wordt uw vermogen belast. Daarbij gaat het om spaarsaldi, beleggingen en vastgoed in de vorm van een tweede woning. De eerste woning valt hier niet onder. Schulden, anders dan de hypotheek op de eerste woning, kunt u hier aftrekken. Schulden kunnen pas in mindering worden gebracht boven een drempel va n3000 euro. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag 9zie tip 9). Heeft u een totale schuld onder de 3000 euro, dan is het handig om deze, indien mogelijk, af te lossen. In box 3 zorgt deze immers niet voor een besparing op de vermogensrendementsheffing.

Kijk op onze speciale belastingpagina voor meer tips en uitleg over de belastingaangifte

Tip 9 Gebruik uw schulden

Leningen kunnen zwaar wegen. Wie naast een mooie spaarrekening schulden heeft, kan deze bij de belastingaangifte in zijn voordeel gebruiken. Schulden kunt u in mindering brengen op uw vermogen in box 3. Let hierbij wel op dat u net als bij spaargeld peildatum 1 januari 2015 neemt. Schulden die nog wel eens worden vergeten zijn de negatieve saldi op de bankreningen. Hypotheekschulden zijn bij ene eigen woning al aftrekbaar in box 1. Schulden worden pas in mindering gebracht als het belastbaar vermogen boven een drempel van 3.000 euro komt. Bij fiscale partners is dat het dubbele bedrag

Tip 8 Reisaftrek

Wie op eigen kosten met het openbaar vervoer naar zijn werk reist, mag daarvoor maximaal €2055 aftrekken. De hoogte van de reisaftrek is afhankelijk van de reisafstand en het aantal reisdagen per week. Zorg wel dat u de reiskosten goed documenteert. Een reiskostenvergoeding van de werkgever vermindert de aftrek.

Tip 7 Rond slim af

Op de aangifte vult u hele getallen in. Cijfers achter de komma mag u daarbij in uw voordeel afronden. Dat wil zeggen dat u aftrekposten naar boven kunt afronden. Inkomensbestanddelen of vermogen rond u af naar beneden. Zo sprokkelt u zonder veel moeite toch weer wat euro's bij elkaar.

Tip 6 Fout in de aangifte? Opnieuw insturen!

Kloppen bepaalde zaken in de aangifte niet? Herstel deze dan en stuur de aanslag opnieuw in. Zolang de aanslag nog niet is opgelegd, kan dit.

Tip 5 Vijf jaar

Is de vorige tip succesvol gebleken? Controleer dan ook of het over eerdere jaren ook kan. U kunt nog tot 5 jaar terug aangifte doen, dus vanaf 2011.

Tip 4 Teruggave

Soms is het zo dat te veel belasting is ingehouden over loon, uitkering of lijfrente. Wie niet het hele jaar heeft gewerkt, kinderen heeft of studeert, kan recht hebben op teruggave. Door het invullen van de digitale aangifte komt u hier vanzelf achter of u hier recht op heeft.

Tip 3 Let op 1 april

Wilt u er zeker van zijn dat de Belastingdienst voor 1 juli laat weten of u geld teruggkrijgt en dit geld daarna binnen enkele dagen op uw rekening stort? Doe dan aangifte voor 1 april. Is de aangifte later, maar wel voor 1 mei binnen, dan heeft u die garantie niet en krijgt u te veel betaalde belasting mogelijk pas later terug

Tip 2 Check ingevulde gegevens

De fiscus probeert de aangifte inkomstenbelasting over 2015 wat eenvoudiger voor u te maken. Hiervoor zijn gegevens zoals inkomen, spaargeld, pensioen, WOZ-waarde en schulden al vaak voor u ingevuld. Controleer deze gegevens goed en kijk of er cijfers ontbreken. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een foutloze aangifte. En wie weet vindt u nog een paar mooie aftrekposten.

Aangifte doen kan via Mijn Belastingdienst.nl (inloggen met DigiD). U kunt ook aangifte doen via de app Aangifte 2015. Wie veel wijzigingen wil aanbrengen, kan beter gebruik maken van Mijn Belastingdienst.

Tip 1 Wees op tijd

Bijna iedereen weet wel dat de belastingaangifte voor 1 mei binnen moet zijn. Toch zijn nog steeds veel mensen te laat, waardoor zij risico lopen op forse boetes. Lukt het echt niet voor 1 mei? Dan kunt u beter uitstel aanvragen. Dit kan online of via de Belastingtelefoon. Wie uitstel heeft aangevraagd, krijgt tot 1 september de tijd.

Bekijk op onze speciale belastingpagina meer tips en uitleg over de belastingaangifte.