Nieuws/Financieel
1310774
Financieel

De onzekere economische impact van ‘Trumpoconomie’

Wat zijn de ambities – en beperkingen – van de fiscale plannen van de nieuw gekozen president van de Verenigde Staten, Donald Trump? Jean Boivin, Head of Economic and Markets Research bij het BlackRock Investment Institute, onderzoekt het.

Donald Trump, Amerika’s nieuwe president, heeft toegezegd te snijden in de belastingen en te investeren in infrastructuur. Met Republikeinen aan het roer, zowel in het Congres waar zij een meerderheid hebben, als in het Witte Huis, zijn de verwachtingen op de aandelenmarkten hoog gespannen. Immers, het opzwepen van de investeringen en de op handen zijnde belastinghervormingen kunnen zowel de bedrijfswinsten als de economie een boost geven.

 

De uitvoering van fundamentele belastinghervormingen en het verhogen van de investeringen zal in werkelijkheid een uitdagende en dure aangelegenheid zijn. Ondanks het politieke schrikbeeld van één partij als wetgevende en controlerende macht en de leidende rol die het Congres zal spelen bij de uitvoering van de wetgeving. Het resultaat is dat er aardig wat onzekerheid bestaat over welke combinatie van belasting- en investeringsmaatregelen het Congres zal aanhouden, en over hoe Trump zal regeren en hoe hij zal samenwerken met het Congres. Zullen zijn plannen voor een sterkere strijdmacht en meer investeringen in infrastructuur worden geremd door de conservatieven of, tegenovergesteld, leiden tot een hogere staatsschuld en hogere rente die de economische groei ondermijnen?

Impact op het Bruto Binnenlands Product

Zelfs als alle fiscale voorstellen van Trump worden geïmplementeerd, dan nog is er onzekerheid over de verwachte impact die deze zullen hebben op de economische groei. Oftewel, hoe reageert de fiscale multiplier hierop. Met andere woorden, wat is de verwachte toename van het Bruto Binnenlands Product van elke dollar aan fiscale hervormingen die Trump doorvoert? Naar schatting kunnen Trump’s plannen de groei van de Amerikaanse economie stimuleren met een percentage dat ergens ligt tussen de 3 en 23 voor het komende decennium.

Die groei wordt vooral veroorzaakt door de plannen van Trump om te snijden in de belastingen. Het afschaffen of verminderen van de ‘hinderlijke’ regelingen en/of de aanhoudende toename van het consumentenvertrouwen en het vertrouwen van het bedrijfsleven kunnen voor een aanzienlijke stimulans van de economie zorgen. Daartegenover staat dat een meer beperkend handelsregime de prijs van goederen kan verhogen, waardoor mogelijk de consumentenbestedingen afnemen en de groei wordt geremd.

Een agressief belastinghervormingsprogramma

Hervorming van de vennootschapsbelasting ligt het meest voor de hand met dit Congres, gezien de steun hiervoor van beide politieke kampen. Echter, er lijkt sprake te zijn van een enorm struikelblok: hoe worden de fiscale voorstellen, zoals het verlagen van het 35-procentsvenootschapstarief, gefinancierd? Trump’s voorstel van een meer op bestemming gebaseerd belastingstelsel met ‘grensmaatregelen’ – waarbij 20 procent wordt geheven op de import, maar export wordt vrijgesteld – is een potentiële aanjager van de groei, maar is tegelijkertijd erg controversieel en gecompliceerd. 

Hervorming van de vennootschapsbelasting zou ook kunnen worden gecompenseerd met maatregelen zoals het elimineren van de aftrekbaarheid van betaalde rente. Dit zou de prikkel voor bedrijven om schuldpapier uit te geven en aandelen aan te kopen, verminderen. Dit verandert het spel op de aandelen- en obligatiemarkten. Zo’n verandering zou waarschijnlijk zo worden vormgegeven dat het interessanter wordt voor bedrijven om in hun eigen onderneming te investeren.

Tot slot, als enkele controversiële maatregelen, die mogelijk de zakelijke tariefsverlaging compenseren, komen te vervallen, dan moet de reikwijdte van het hervormingspakket mogelijk worden herzien. Voorlopig lijken de Republikeinse leiders vastbesloten een agressieve belastinghervormingsagenda na te streven en lijken ze vast te houden aan de noodzaak van fundamentele hervormingen.

De brede reeks van Trump’s fiscale maatregelen en Republikeinse wetgevende prioriteiten zouden een steun in de rug moeten zijn voor een sterke Amerikaanse dollar. Hetzij door de groei te stimuleren en een krapper monetair beleid te voeren, dan wel door bij te dragen aan een sterkere handelsbalans (door soepelere regelgeving in de energiesector en/of ‘grensmaatregelen’). Sinds de verkiezingen is dit de aanjager geweest voor een sterke dollar, maar het valt nog te bezien in hoeverre dit een kwestie is van ‘buy the rumor, sell the fact’, zoals een aloude beurswijsheid luidt.

Kortom: Trump’s fiscale plannen en de Republikeinsgedreven wetgeving kunnen de een boost geven aan de economische groei in de Verenigde Staten. Maar de omvang en potentiële neveneffecten zijn uiterst onzeker.