Nieuws/Financieel
1384326
Financieel

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

Column: Torenhoge belastingdruk gaat problemen opleveren

Columnisten Vermeend en Van der Ploeg zien dat het economisch goed gaat, maar de belastingdruk blijft te hoog voor Nederlanders.

Columnisten Vermeend en Van der Ploeg zien dat het economisch goed gaat, maar de belastingdruk blijft te hoog voor Nederlanders.

Op dit moment maakt Nederland deel uit van de Europese kopgroep van landen met de sterkste economie en de beste economische prestaties. We hebben bovendien een goed draaiend bedrijfsleven. Onze economische groei ligt boven de 3%, de werkloosheid is laag, het aantal vacatures loopt op tot 1 miljoen en voor de meeste mensen neemt de koopkracht toe.

Columnisten Vermeend en Van der Ploeg zien dat het economisch goed gaat, maar de belastingdruk blijft te hoog voor Nederlanders.

Columnisten Vermeend en Van der Ploeg zien dat het economisch goed gaat, maar de belastingdruk blijft te hoog voor Nederlanders.

We hebben geen overheidstekort meer, maar een overschot. Ook de staatsschuld is fors afgenomen en op alle belangrijke wereldranglijsten staan we in de top tien. Onze stelsels voor zorg en sociale zekerheid behoren zelfs tot de beste van de wereld.

Hoog rapportcijfer Rutte II

Internationale economische denktanks geven ons land een hoog rapportcijfer en menen dat het kabinet Rutte II (VVD/PvdA) aan dit mooie beeld van Nederland een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Uit het regeerakkoord van Rutte III blijkt dat dit beleid op hoofdlijnen wordt voortgezet. Het valt op dat we in de media en politiek Den Haag een ander beeld van ons land krijgen.

De aandacht voor regelingen die niet zouden deugen en mensen die nog niet van het economische succes hebben geprofiteerd, overheersen. Buitenlandse collega’s die werkrelaties met Nederland hebben, plagen ons regelmatig met de opmerking dat wij Nederlanders somberaars zijn en dat chagrijn in ons land boven vrolijkheid en optimisme gaat.

Links beleid

Deze waarneming wordt weerspiegeld in politiek Den Haag. Wie de moeite neemt de debatten in de Tweede Kamer te volgen, krijgt vaak de indruk dat het bar slecht gaat in Nederland en dat het beleid radicaal moet veranderen. Tegenstanders van het gevoerde beleid door Rutte II en nu van Rutte III vinden we vooral bij aanhangers van de PVV en politiek links en vakbond FNV.

Het linkse deel van onze samenleving vindt dat er een radicaal ander beleid gevoerd moet worden. Daar leeft de opvatting dat sinds de komst van de kabinetten Rutte de sociale zekerheid en de zorg worden afgebroken en dat de inkomensverschillen tussen lage en hogere inkomens in Nederland sterk toenemen.

Daarnaast wil links hogere lonen en een grotere overheid (extra ambtenaren) om meer grip te krijgen op het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt. Bovendien moeten de belastingen voor hogere inkomens en bedrijven fors omhoog. Het is jammer dat bij dit linkse alternatief voorbij wordt gegaan aan de feiten en de effecten op de groei, werkgelegenheid en welvaart in ons land. Het wordt tijd dat links de kiezers een beeld geeft van groei, werk en welvaart in ons land als hun plannen worden uitgevoerd.

Gewoon de feiten

Terug naar de huidige feiten. De cijfers laten zien dat er geen sprake is van een afbraak van onze zorg en sociale zekerheid. De zorguitgaven blijven stijgen en de uitgaven voor sociale zekerheid liggen al jaren rond de 12% van het bbp. In 2018 geeft de rijksoverheid in totaal 277 miljard euro uit. Van dit bedrag heeft bijna 60% betrekking op zorg en sociale zekerheid, een van de hoogste percentages in de wereld.

Volgens internationale gegevens zijn in Nederland de inkomensverschillen relatief klein en stabiel en zijn we koploper als het gaat om een hoge lastendruk op arbeid. Daardoor leveren loonsverhogingen netto weinig op. Een gemiddelde werknemer van wie het bruto maandloon met 100 euro wordt verhoogd, krijgt netto slechts 45 euro uitgekeerd. Voor de werkgever leidt deze loonsverhoging tot een extra loonkostenpost van rond de 130 euro.

Nederland heeft in vergelijking met veel andere westerse landen nu al een grote overheid en het beslag van de overheid op de economie ligt ruim boven het gemiddelde van de zogenoemde OESO-landen (35 rijke industrielanden). Deze week presenteerde de OESO de meest recente belastingcijfers van de OESO-landen.

Daaruit blijkt dat het gemiddelde belastingaandeel (inclusief sociale premies) in de economie (bbp) van deze landen 34,3% is. Nederland behoort tot de landen met een relatief hoog belastingaandeel: 38,8%. De cijfers laten ook zien dat ons land tot de grootste stijgers behoort. Deze hoge lastendruk is ongunstig voor ons bedrijfsvestigingsklimaat en pakt ook slecht uit voor de export waarmee we voor een groot deel ons brood verdienen.

Lastendruk moet omlaag

Voor de groei van onze economie en werkgelegenheid moet de lastendruk omlaag en niet omhoog zoals links wil; dat kost banen en welvaart. De noodzaak van lagere belastingen en sociale premies in Nederland wordt onderstreept door recente ontwikkelingen in andere landen. Daar gaan de belastingen juist omlaag, waardoor de concurrentiepositie van ons land verder verslechtert.

In het regeerakkoord van Rutte III zijn belastingmaatregelen opgenomen die dat moeten tegen gaan. De vraag rijst of die afdoende zijn. We wijzen daarbij op de snelle belastingverlagingen in andere landen, de gevolgen van digitalisering en de opmars van nieuwe technologieën (kunstmatige intelligentie, het internet of things, robotica, smart blockchain enz.).

Deze ontwikkelingen vragen om een nieuw, gedigitaliseerd belastingstelsel dat eenvoudig is, zonder aftrekposten en met lage belastingtarieven. Een mooie uitdaging voor Rutte III.