Financieel/Geld
1485742
Geld

Woningbezitter in 2018 op kosten gejaagd

Wie een eigen huis heeft moet dieper in de buidel tasten.

Wie een eigen huis heeft moet dieper in de buidel tasten.

Amsterdam - Met ingang van 2018 mag er geen hypotheek meer worden afgesloten die hoger is dan de waarde van het huis. Wie een woning wil kopen zal dus eigen geld moeten meebrengen om onder meer de overdrachtsbelasting en financieringskosten te betalen.

Wie een eigen huis heeft moet dieper in de buidel tasten.

Wie een eigen huis heeft moet dieper in de buidel tasten.

De verlaging van de maximale loan-to-value van een hypotheek naar 100% is de meest ingrijpende wijziging op de woningmarkt in 2018.

Ook vervalt de fiscale restschuldregeling, waardoor het duurder wordt om een restschuld te financieren. De rente en kosten van nieuwe restschulden zijn vanaf januari niet meer aftrekbaar. Dit geldt dus niet voor mensen die voor 31 december van dit jaar van de regeling gebruik hebben gemaakt.

Renteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt in stappen afgebouwd. Per 1 januari 2018 wordt dit fiscale voordeel beperkt tot 49,5%, waar het maximum in 2017 nog 50% was. Dit raakt alleen de huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten en dus een belastbaar jaarinkomen boven de €67.072 hebben.

De beperking van de aftrek raakt alle aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals de rente en kosten van restschulden, advieskosten bij het sluiten van de hypotheek en aftrekbare erfpachtcanons.

Meer waard

De huizenprijzen blijven stijgen en de WOZ-waarde dus ook. Gemiddeld wordt voor volgend jaar een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen voorzien van 5 tot 7%.

Veel gemeentelijke belastingen zijn hieraan gekoppeld, zoals de onroerendezaakbelasting, de watersysteemheffing, het eigenwoningforfait en de schenk- en erfbelasting.

Eigenwoningforfait

Woningen met een WOZ-waarden van tussen de €75.000 en €1.060.000 krijgen te maken met een verlaging van het eigenwoningforfait van 0,75% naar 0,70%. Omdat de WOZ-waarde in veel gevallen zal stijgen, wordt de verlaging van dit percentage vaak weer teniet gedaan.

Monumenten

De monumentenaftrek blijft in stand. Eerder was het politieke voornemen om op deze regeling €25 miljoen te bezuinigen. Maar dat plan is in het voorjaar van 2017 teruggedraaid. Het is aan het nieuwe kabinet wat er in de toekomst met de aftrek gebeurt.

Wie een rijksmonumentenpand bezit kan voorlopig dus nog de kosten voor onderhoud aftrekken. In dat geval moet het wel specifiek gaan om kosten die worden gemaakt om het gebouw in bruikbare staat te houden of te herstellen. Financiering voor verbetering valt hierbuiten.

Hypotheekgarantie

Met de stijging van de huizenprijzen, gaat ook de grens van de Nationale Hypotheek Garantie omhoog. Waar de gemiddelde koopsom in 2017 nog €245.000 was, wordt dat in 2018 namelijk €265.000.

Deze maximale kostengrens geldt voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen. Woningen die wel energiezuinig zijn opgetuigd, moeten voldoen aan 106% van de marktwaarde, wat volgend jaar neerkomt op €280.900.

Appartementen

Met het nieuwe jaar treedt ook de wet in werking die moet stimuleren dat er een minimumbedrag opzij wordt gelegd in een reservefonds voor onderhoud. Verenigingen van eigenaren moeten dus sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan of elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het complex apart houden.

Van die hoofdregel kan worden afgeweken als 80% van de eigenaren ermee instemt. Er is dan ook geen boete of sanctie verbonden aan het niet nakomen van deze bepaling. De maatregel is meer een juridisch instrument voor eigenaren die voor de vve willen sparen, maar daarin op verzet stuiten van mede-eigenaren.