Nieuws/Financieel
1965762
Financieel

Column: Hoezo vrijstellingvan bedrijfstakpensioenfonds?

Amsterdam - Vrijstelling van het bedrijfstakpensioenfonds? Daar ben ik het niet mee eens! Dat was althans de mening van de werknemer in de zaak waarin de Rechtbank Rotterdam recent een uitspraak heeft gedaan.

De werkgever in deze zaak had van het verplicht gestelde pensioenfonds op 30 december 2015 een vrijstelling gekregen. Er zijn verschillende gronden om een vrijstelling van een verplicht gesteld pensioenfonds te krijgen als werkgever. Zo kan het zijn dat je als werkgever al minimaal zes maanden voordat de pensioenregeling van het pensioenfonds verplicht wordt zelf een eigen pensioenregeling hebt.

Eisen

Aan die pensioenregeling worden dan wel eisen van gelijkwaardigheid gesteld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je als werkgever met je bedrijfsactiviteiten onder een verplichtstelling komt te vallen, maar de eigen pensioenregeling loopt nog bij een andere pensioenuitvoerder. Soms is het dan mogelijk om dat contract uit te dienen en dan over te stappen. Er zijn de nodige mogelijkheden maar die zijn steeds afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

In deze zaak was de vrijstelling dus verleend. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht had het pensioenfonds de beslissing tot vrijstelling aan de werkgever medegedeeld. Wie als belanghebbende kwalificeert kan dan tegen het besluit bezwaar maken. De werkneemster was van mening dat zij belanghebbende was bij het besluit tot vrijstelling, omdat ze rechtstreeks in haar pensioenbelangen werd getroffen. Ze wilde juist dat de werkgever wél deelnam aan de pensioenregeling van het pensioenfonds. En dus diende zij een bezwaar in tegen de verleende vrijstelling.

Het pensioenfonds kan echter volstaan met de mededeling van het besluit aan de werkgever en hoeft niet iedere deelnemer of gewezen deelnemer afzonderlijk te berichten. De bezwaartermijn gaat lopen zes weken na het bekend maken van het besluit tot vrijstelling aan de werkgever.

Termijn

De werkneemster had echter in die termijn van zes weken geen bezwaar ingediend, omdat zij (nog) niet van het besluit tot vrijstelling op de hoogte was. Zij vernam pas over dat besluit eind augustus 2016. Op grond van vaste jurisprudentie van de Raad van State kan een belanghebbende die niet op de hoogte is van een op juiste wijze bekend gemaakt besluit nog binnen twee weken nadat hij of zij bekend is geworden met het besluit bezwaar maken. Er geldt dan dus een verkorte termijn en niet de termijn van zes weken.

Vast staat in deze zaak dat de werkneemster de brief van de werkgever over de vrijstelling van eind augustus wel degelijk had ontvangen, maar zij maakte pas ruim een half jaar later bezwaar. Ze stelde dat ze wel bekend was met de vrijstelling, maar niet met de precieze inhoud daarvan.

Onwetendheid

Dat mocht haar niet baten. Ze had immers binnen twee weken na eind augustus al bezwaar kunnen maken en dat bezwaar later nog weer aan kunnen vullen met verdere gronden. Dat is onder de Algemene Wet Bestuursrecht toegestaan. Zij werd in die periode al bijgestaan door een advocaat, zodat ze zich ook niet op die onwetendheid kon beroepen. Ook was de werkgever, bij wie ze wel binnen twee weken bezwaar maakte, niet verplicht dit bezwaar door te sturen aan het pensioenfonds. De werkgever is immers geen bestuursorgaan op grond van de wet. En ook een beroep op de redelijkheid biedt in deze geen soelaas. De termijn van twee weken is heel strikt en werd dan ook in deze kwestie gehandhaafd. De werkneemster werd niet ontvankelijk verklaard.

Had zij tijdig bezwaar gemaakt, dan was het nog maar de vraag of dat bezwaar inhoudelijk zou slagen. Immers, het is een pensioenfonds op grond van de wet slechts in zeer beperkte gevallen en binnen strakke kaders toegestaan vrijstelling te verlenen. Of de gestelde geschade belangen daadwerkelijk aan de orde waren is dan ook vooralsnog onduidelijk. De werkneemster zal mogelijk haar heil in een civiele procedure jegens de werkgever moeten zoeken.

Mw. mr. Henny van den Hurk is mede-oprichtster en partner van Gommer & Partners Pensioen Advocaten in Tilburg.