Nieuws/Financieel
327967
Financieel

Rutte 3 kan wereldwijd scoren met simpel taks

In Nederland neemt de roep om vereenvoudiging van onze ingewikkelde loon- en inkomstenbelasting steeds meer toe, maar bij burgers staat belastingverlaging op nummer 1. Het is nu al duidelijk dat Rutte 3 geen vereenvoudiging zal kunnen doorvoeren.

Voor het realiseren van een echt simpel belastingstelsel heb je een bedrag nodig van ongeveer 10 miljard euro. En Rutte 3 zal volgens recente ramingen daarover bij lange na niet kunnen beschikken en bovendien is de huidige belastingdienst niet in staat zo’n grote vereenvoudigingsoperatie uit te voeren.

Daarom zal het nieuwe kabinet waarschijnlijk volstaan met een gewone belastingverlaging van rond de drie miljard euro die gericht wordt op werkenden en middeninkomens. Het zal nog een hele toer worden om dit bedrag op een evenwichtige wijze over de ruim 13 miljoen belastingbetalers in ons land te verdelen.

Voor veel burgers zal het gaan om een aantal tientjes per maand.

Lagere winstbelastingen

Een ander belastingthema waarmee Rutte 3 te maken krijgt, is de vennootschapsbelasting. Deze belasting over de winst van bedrijven is wereldwijd belangrijk voor de internationale concurrentiepositie van landen.

De afgelopen jaren is de concurrentiestrijd tussen landen om bedrijven aan te trekken sterk toegenomen. Deze neemt nog toe door de opmars van digitalisering, waardoor ondernemers nog minder aan een bepaalde locatie zijn gebonden.

Ze kiezen daardoor nog sneller voor landen met het beste vestigingsklimaat. Lage belastingen en lage loonkosten spelen daarbij een belangrijke rol.

Werk

Bij deze concurrentiestrijd om bedrijven gaat het eigenlijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid. Landen hebben ondernemers nodig om banen te scheppen.

Ook binnen de EU halen regeringen alles uit de kast. Naast lage belastingtarieven voor bedrijven en burgers bieden ze ondernemers meestal een reeks van andere voordelen aan, zoals lage arbeidskosten, lage sociale premies, goedkope bedrijfsgronden, lage energielasten, een flexibele arbeidsmarkt, speciale (fiscale) regelingen voor de topmanagers, lage administratieve lasten en snelle vergunningen.

Minder aantrekkelijk

Door deze ontwikkelingen bestaat het risico dat ondernemers Nederland minder aantrekkelijk gaan vinden en kiezen voor landen met een aantrekkelijker (fiscaal) vestigingsklimaat.

Internationale bedrijven noemen als belangrijke nadelen onder meer onze hoge werkgeverslasten, het dure en starre ontslagstelsel, het te hoge winstbelastingtarief van 25% en ons hoge toptarief van 52%. Deze week signaleerden deze bedrijven een nieuw ‘nadeel’.

Nederland stelt zich op als het beste jongetje van de klas bij het aanpakken van internationale legale belastingontwijking die is afgesproken binnen de EU en de OESO. Andere landen wijzen erop dat deze aanpak niet effectief is en zelfs schadelijk voor de EU.

Verzachtingen

Recent is het internationale bouwwerk tegen belastingontwijking volledig ingestort doordat een politieke meerderheid in de VS dit pakket naar de prullenbak heeft verwezen. En omdat ook China is afgehaakt, staat de EU er nu helemaal alleen voor met alle schade van dien.

Niettemin heeft Brussel besloten toch met eigen Europese maatregelen tegen belastingontwijking te komen. Onder invloed van kritische EU-landen bevatten deze maatregelen wel mogelijkheden voor de lidstaten om zelf verzachtingen aan te brengen. Omdat Nederland dit niet doet, zijn die landen ten opzichte van Nederland in het voordeel bij het werven van bedrijven.

Verlies aan banen

Als Rutte 3 de hier opgesomde nadelen niet adequaat weet te tackelen dan zullen er in de komende regeringsperiode vele tienduizenden arbeidsplaatsen verloren gaan. Bovendien krijgt Nederland veel last van het beleid van president Donald Trump.

Deze week presenteerde hij zijn plan om de Amerikaanse winstbelasting voor bedrijven te verlagen van 35% naar 15%. Met deze spectaculaire verlaging, de grootste uit de Amerikaanse geschiedenis, wil Trump bedrijven en werkgelegenheid naar de VS terughalen.

Of dit plan het haalt, moet worden afgewacht, maar ook bij een afgezwakte variant moet Rutte 3 zich voorbereiden op problemen. In Nederland zijn een groot aantal internationale bedrijven gevestigd, waaronder veel Amerikaanse.

Extra belastingopbrengsten

Ze zijn goed voor een directe en indirecte werkgelegenheid (vooral in het mkb) van meer dan tweehonderdduizend arbeidsplaatsen. Ook voor onze schatkist zijn ze van groot belang. Naast de winstbelasting die ze betalen, levert elke arbeidsplaats die ze scheppen extra belastingopbrengsten op (loonbelasting, andere belastingen sociale premies en minder uitkeringen).

Een modale arbeidsplaats betekent voor de schatkist een jaarlijks bedrag van ongeveer €17.000 aan belastinginkomsten en premies. Vooral om die reden heeft Nederland de afgelopen 20 jaar meegedaan aan de internationale race naar lagere winstbelasting. Tegenover het verlies aan inkomsten via deze belasting staan arbeidsplaatsen die bovendien belastingen en premies opleveren.

De simpel taks

Voor Nederland is de beste oplossing een simpel taks die digitaal kan worden uitgevoerd en waarbij blockchaintechnologie ( www.einsteinbooks.nl) wordt gebruikt.

Deze taks wordt gerealiseerd door binnen onze huidige vennootschapsbelasting (vpb) alle aftrekposten, fiscale faciliteiten en brievenbusregelingen af te schaffen. Deze simpele vpb kan digitaal worden uitgevoerd en kent een tarief van 15%, waardoor ons land internationaal goed kan concurreren.

CO2-belasting

De tariefsverlaging van de huidige 25% naar 15% wordt gefinancierd uit drie opbrengsten: de bovenvermelde afschaffing, een bedrag van 2 miljard euro uit de schatkist en om budgettair rond te komen een deel van de inkomsten van een CO2-belasting die nodig om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren.

Wetstechnisch gezien is het mogelijk deze hervorming binnen drie jaar te realiseren en de verlaging kan desgewenst fasegewijs worden ingevoerd.

Rutte 3 scoort met deze aanpak wereldwijd als land met de simpelste winstbelasting. Mede door de digitale opzet en het lage tarief zal de simpel taks weinig last hebben van belastingontwijking.

Bovendien zullen voor de fiscus en bedrijven de uitvoeringskosten heel laag zijn. En sommige zullen het als een voordeel zien dat we minder last zullen hebben van Brusselse maatregelen.