426895
Financieel

Mixfondsen zijn populairder dan ooit

Terwijl beursgoeroes vaak roepen dat dit hét moment is voor aandelen, obligaties of vastgoed is het spreiden van beleggingen veelal dé sleutel tot succes.

Hoe beter gespreid te beleggen dan met een mixfonds? De politieke en monetaire mist die over de financiële markten hangt, en de zoektocht naar rendement hebben mixfondsen in 2015 voor het eerst in hun bestaan gemaakt tot de meest populairste beleggingsfondsen.

Volgens Thomson Reuters Lipper is in het afgelopen jaar een kwart van het geld (bijna 100 miljard euro) dat in Europese beleggingsfondsen is gestoken naar mixfondsen gestroomd *1. Dqt is meer dan naar aandelenfondsen of obligatiefondsen.

De populariteit van mixfondsen is goed uit te leggen. In plaats te wikken en wegen welke beleggingscategorie de beste kansen biedt, kunnen beleggers in mixfondsen hun inleg uitsmeren over meerdere beleggingscategorieën, stijlen, sectoren en regio’s en kiezen voor een afgebakend risicoprofiel. Daardoor beleggen zij met een gerust gevoel voor een rendement dat potentieel beter is dan sparen of obligaties, en met minder risico dan aandelen. Ook neemt de bescherming tegen waardeverlies toe.

Financiële zekerheden verdwijnen

De mixfondsen van BlackRock zijn heel geschikt als ‘complete gereedschapskist’ voor grillige financiële markten, maar ook als lange termijnbelegging. Naast niet te hoeven kiezen voor bepaalde beleggingen is dat een tweede, belangrijke reden voor de populariteit van deze gemengde fondsen. Financiële zekerheden als pensioen en studiefinanciering zijn minder vanzelfsprekend als voorheen. Daardoor stijgt het belang van beleggingen die toekomstige financiële doelen wel kunnen verwezenlijken.

Mixfondsen worden daartoe goed in staat geacht doordat zij profiteren van beleggingen, die goed presteren en tegelijkertijd de negatieve invloed dempen van minder goed presterende beleggingen. Dat zorgt met het verstrijken van de tijd voor een gelijkmatig, betrouwbaarder  rendement dan bij aandelenfondsen het geval zou zijn.

Rendement BlackRock mixfondsen over de periode 1-1-2015 t/m 31-12-2015

• BlackRock Mix Fonds 1 EUR Acc 1,59%

• BlackRock Mix Fonds 2 R EUR Acc 3,25%

• BlackRock Mix Fonds 3 R EUR Acc 4,92%

• BlackRock Mix Fonds 4 R EUR Acc 6,47%

• BlackRock Mix Fonds 5 R EUR Acc 7,78%

Mix van aandelen en obligaties

De mixfondsen van BlackRock repliceren met een mix van aandelen en obligaties van goede kredietkwaliteit nauwgezet het rendement van hun referentie-indices (benchmarks). Deze van tevoren vastgestelde indices zijn voor aandelen de MSCI World All Countries Index en voor obligaties de Barclays Euro Aggregate Index, beide in euro.

Het rendement van deze referentie-indices wordt gerepliceerd met behulp van indexfondsen van BlackRock en ETF’s van iShares. De fondsen worden passief beheerd; het doel is niet om de markt te verslaan zoals bij actief beheerde beleggingsfondsen, maar om de referentie-index zo goed mogelijk te volgen. Afhankelijk van het type fonds wordt belegd in circa 15 indexfondsen en ETF’s.

Voor ieder van de mixfondsen is vooraf de exacte verdeling vastgesteld tussen aandelen en obligaties. Die verdeling bepaalt het risicoprofiel van het fonds: van defensief, neutraal tot en met offensief. In het algemeen geldt dat hoe hoger de component aandelen is in het mixfonds, hoe hoger het risico van het fonds als geheel is.

Vier redenen om te kiezen voor de mixfondsen

1. Brede spreiding over beleggingscategorieën, stijlen, sectoren en regio’s;

2. Niet dubben over welke beleggingscategorie de beste kansen biedt;

3. Een potentieel beterrendement dan sparen of obligaties, minder 
risico dan beleggen in alleen aandelen;

4. Keuze uit 5 verschillende risicoprofielen: van defensief tot offensief.

 

1. Bron: http://lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/2016/03/monday-morning-memo-the-rise-of-alternatives-funds-in-the-european-fund-industry/

BlackRock Mix Fonds 1, risicoindicator 3

BlackRock Mix Fondsen 2, 3 en 4, risicoindicator 4

BlackRock Mix Fonds 5, risicoindicator 5

Dit materiaal is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies, en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet gekeken of deze belegging geschikt is in het licht van uw individuele behoeften en risicotolerantie. Om inzicht te krijgen in de geschiktheid van onze producten voor uw doeleinden dient u het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen te lezen. Wij raden ten zeerste aan om deskundig advies in te winnen van een onafhankelijke partij, alvorens te beleggen. BlackRock zal deze documenten niet beschikbaar stellen aan beleggers in jurisdicties waar het niet toegestaan is de fondsen te verkopen, behalve waar lokale wetgeving anders bepaald. BlackRock UCITS Funds (BUF), waar de BlackRock Mixfondsen 1-5 subfondsen van zijn, is een open-end beleggingsinstelling die opgericht is naar Iers recht. BUF is niet beschikbaar voor de verkoop in de Verenigde Staten of aan inwoners van de Verenigde Staten. Productinformatie over BUF is daarom niet gepubliceerd in de Verenigde Staten. BlackRock Asset Management Ireland Limited is de beheerder van BUF. BUF wordt niet aangeboden of verkocht in het Verenigd Koninkrijk, tenzij dit is toegestaan op grond van de Financial Services and Markets Act 2000. Fondsspecifieke risico’s: Hier zijn de belangrijkste risico’s weergegeven die gepaard gaan met een belegging in de BlackRock Mix Fondsen 1-5. Voor de specifieke risico’s van ieder fonds verwijzen wij u naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) alsmede het prospectus met betrekking tot de Mix Fondsen. De EBI van BlackRock UCITS Funds (BUF) en de subfondsen daarvan, alsook het prospectus, zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Aandelenrisico: De waarde van aandelen schommelt van dag tot dag, waardoor fondsen die in aandelen beleggen aanzienlijke verliezen kunnen lijden. Dit geldt ook voor fondsen die indirect in aandelen beleggen, zoals de BlackRock Mix Fondsen met een aandelencomponent. De koersen van aandelen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren die samenhangen met de onderneming die de aandelen heeft uitgegeven, maar ook door factoren die samenhangen met economische en politieke ontwikkelingen, zoals groeitrends, inflatie en rente-ontwikkelingen, winstrapportages, demografische ontwikkelingen en natuurrampen. Renterisico: Het fonds belegt in vastrentende effecten, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente uitbetalen (de “coupon” genoemd) en de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten staan daarom bloot aan schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Kredietrisico: Het fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen, die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het fonds kan voldoen. Funds of funds-risico: De fondsen hebben een ‘funds of funds’-structuur, wat betekent dat ze tot 100% van hun netto vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Hierdoor zijn ze blootgesteld aan alle risico’s waaraan ook deze onderliggende fondsen blootstaan. Wisselkoersrisico: Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Indexrisico: De fondsen beleggen in onderliggende fondsen die een index volgen. Het beleggingsdoel van deze indexfondsen is een rendement te realiseren dat overeenkomt met het rendement van de benchmark-index (zoals gepubliceerd door de betreffende indexaanbieder). Resultaten kunnen verschillen van de resultaten van de onderliggende benchmark-index. Hoewel index-aanbieders duidelijk omschrijven waarop een specifieke benchmark-index gericht is, bieden ze over het algemeen geen garanties en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens over hun benchmark-indices. Ze garanderen ook niet dat de gepubliceerde indices overeen zullen stemmen met de methodologie die ze voor de benchmark-indices hebben beschreven. Er kunnen van tijd tot tijd afwijkingen voorkomen in de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens. Naast de geplande herwegingen kunnen index-aanbieders ook aanvullende ad-hoc herwegingen van hun benchmark-indices uitvoeren, bijvoorbeeld om een verkeerde keuze van de bestanddelen van de index te corrigeren. Als de benchmark-index van een fonds herwogen is en het fonds vervolgens de eigen portefeuille herweegt om deze in lijn te brengen met de benchmark-index, worden de transactiekosten die voortvloeien uit deze herweging van de portefeuille toegerekend aan het fonds en, bij uitbreiding, aan de aandeelhouders, waaronder het betreffende Mix Fonds dat aandelen in een dergelijk fonds bezit. Niet geplande herwegingen van de benchmark-index kunnen ook tot gevolg hebben dat de ‘tracking error’ (dat wil zeggen het verschil tussen het rendement van het fonds en dat van de index) groter wordt. Fouten en aanvullende ad-hoc herwegingen die een index-aanbieder uitvoert kunnen daarom leiden tot hogere kosten voor het fonds en zijn aandeelhouders, waaronder ook de Mix Fondsen die in deze fondsen participeren. Derivatenrisico: Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. Vergeleken met een fonds dat alleen belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties staan derivaten mogelijk bloot aan een hoger risico en een hogere volatiliteit. BUF (BlackRock UCITS Funds) is een icbe, als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft) die ingeschreven staat in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De BlackRock Mixfondsen 1-5 volgen een aandelen- en obligatie-index. Voor nadere informatie over BUF en haar subfondsen wordt verder verwezen naar de essentiële beleggersinformatie. Het prospectus van BUF en haar subfondsen kunt u verkrijgen via www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2016 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD? (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 005713a-RET-N-NOV15-NL-RSM-2635-301116.