544068
Financieel

De minister luistert!

Er gebeurt de laatste tijd heel veel op het gebied van de sociale zekerheid. Kort gezegd: de sociale zekerheid en met name rond het onderwerp ziekte en arbeidsongeschiktheid kraakt in al haar voegen. Er moet wat gebeuren en zowel MKB-bedrijven, ZZP-ers, verzekeraars als andere belanghebbenden trekken via alle mogelijke wegen aan de bel. En wat het meest opvallend is: de minister luistert en doet er wat mee!

Wat is er allemaal aan de hand? Enkel voorbeelden waarvan ik niet weet of werkgevers allemaal wel het belang zien.

De MKB-sector heeft  aangegeven dat de kosten van loondoorbetaling in combinatie met de re-integratiekosten en nu ook de transitievergoeding te hoog worden. Wat gebeurt er vervolgens? Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pakt het signaal op en geeft aan met een ‘slim’ plan te zullen komen. Uiteraard zullen er weer reacties op het plan komen en door omstandigheden is de presentatie van de inhoud van het plan uitgesteld, maar daar gaat het nu even niet om. De minister luistert en doet wat met de signalen

Een ander voorbeeld. Naar aanleiding van onvrede bij verzekeraars over het gebrek aan een gelijk speelveld tussen UWV en verzekeraars op het gebied van de WGA (onderdeel van de WIA: wet Werk en inkomen arbeidsongeschikten) heeft de minister op 22 juni jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft hij aan dat de financiering van de WGA anders wordt. Doel: voorkomen dat werkgevers uitsluitend op basis van calculerend gedrag keuzes maken tussen het UWV als verzekeraar of een private verzekeraar. Het moet gaan om de kwaliteit van re-integratiebegeleiding voor een zieke werknemer en niet om de laagste premie. Hij wil dit bereiken door naast de introductie van een terugkeerpremie met een voorstel te komen waarbij de staartlasten van bedrijven die WGA eigenrisicodrager willen worden vanaf 2017 zullen achterblijven bij het UWV. (MKB-)Bedrijven die al WGA-schade hebben, kunnen door deze aanpassing groot voordeel hebben.

Nog een voorbeeld: De Arbozorg. Ook een heikel punt. Er is een brede discussie over de rol van de bedrijfsarts in relatie tot de toezegging van een onafhankelijke begeleiding. Helaas was daar een Zembla televisie-uitzending voor nodig, maar ook daar gaat het hier niet om. Waar het wel om gaat is dat de discussie is opgepakt en de situatie is aangepakt. Gevolg: iedere werkgever moet op basis van de aangepaste regelgeving een minimum Arbopakket voor de werknemers hebben. Uiteraard ontstaat er vervolgens weer een discussie over de compleetheid van het pakket, maar de minister heeft geluisterd en geacteerd.

Tenslotte de heel kleine bedrijven (de ZZP-ers). Ook zij hebben een probleem: ZZP-ers zijn vaak niet verzekerd tegen de financiële gevolgen van  arbeidsongeschiktheid omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor hen domweg te duur zijn. Zij hebben dit kenbaar gemaakt en ook hier heeft de minister geluisterd en aangegeven met een oplossing te willen komen. Zie hiervoor een artikel in Trouw van 29 juni jl.: Een vrijwillige, publieke, maar vooral betaalbare AOV zou volgens de minister een van de oplossingen zijn voor de arbeidsonzekerheid. “Steeds meer mensen hebben het gevoel: mijn bestaanszekerheid is minder. Ik weet niet of ik mijn huur wel kan betalen, ik weet niet hoe het met mijn gezin moet als mij iets overkomt. Dat is niet de manier waarop je welvaart kunt behouden en waarop je een samenleving bouwt.

”Commerciële verzekeringen zijn vaak te duur voor zzp’ers zegt Asscher, vandaar de publieke variant die hij wil opzetten. Volgens de minister kunnen daarin elementen  gebruikt worden van de oude volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid AAW (1977-1998) en een verplichte verzekering voor zelfstandigen, de WAZ (1998-2004).

Als je het zo bij elkaar optelt, mogen we niet klagen over de wijze waarop de minister omgaat met wensen uit de samenleving. Maar ik moet natuurlijk wel kritisch blijven. Luistert de minister altijd? Nee. Dat hebben we bijvoorbeeld onlangs ervaren. Een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verlenging van de aanmeldtermijn van 13 naar 26 weken voor de vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen voor werknemers die zelfstandig ondernemer worden, legt hij vooralsnog naast zich neer. Maar ook daar zal hij ter zijner tijd wel naar luisteren. Want de politiek wil het …

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van inkomensverzekeringen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie met als specialisatie verzekeringsrecht begon hij als acceptant voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij De Goudse Verzekeringen.