Nieuws/Financieel
861065
Financieel

Wie bestuurt uw pensioenfonds?

Sinds enkele jaren staan pensioenfondsen in de schijnwerpers en niet altijd in positieve zin. De financiële crisis heeft tot grote problemen en een vertrouwensbreuk geleid. Zowel toezichthouders als politici vragen zich af of de ellende voorkomen had kunnen worden en of de bestuurders van pensioenfondsen wel capabel genoeg zijn.

Het wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen scherpt de eisen aan besturen van pensioenfondsen aan. Het risico voor deelnemers blijft gelijk, maar hun medezeggenschap wordt anders ingericht.

In de huidige context moeten alle belanghebbenden invloed hebben op de besluitvorming. Dit blijft zo, maar wel wordt er meer nadruk op professionaliteit en deskundigheid gelegd. Een bestuur van goedbedoelende amateurs kan niet meer. Intern toezicht krijgt meer bevoegdheden. Alle grote pensioenfondsen krijgen een raad van toezicht, die continu toezicht houdt op het bestuur.

En pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2014 een keuze maken tussen vijf bestuursmodellen. Het onafhankelijke model kent een belanghebbendenorgaan met goedkeuringsrechten. De andere vier modellen hebben een deelnemers- en pensioengerechtigdenraad. In alle modellen maken pensioengerechtigden verplicht deel uit van het bestuur.

Geen dubbele petten

Het nieuwe voorstel is een stap in de goede richting om te zorgen dat pensioengelden goed worden beheerd. Belangrijkste punt is de grotere nadruk op deskundigheid en professionaliteit. Aandachtspunten zijn vooral om goed de belangenvertegenwoordiging van alle belanghebbenden in het bestuur vorm te geven, en te zorgen dat bestuurders objectief het pensioenfonds kunnen dienen en geen dubbele petten dragen doordat ze bijvoorbeeld ook de werkgever vertegenwoordigen in cao-onderhandelingen.

Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.