Nieuws/Financieel
919689
Financieel

Obligatiespecialist Krautzberger maakt al acht jaar het verschil

Michael Krautzberger van het BGF Euro Bond Fonds is door Morningstar uitgeroepen tot fondsmanager van het jaar. Zijn aanpak heeft consistente rendementen opgeleverd, ruimschoots beter dan de benchmark.

Krautzberger is in maart uitgeroepen door Morningstar tot European Fund Manager of the Year voor ´Obligaties Europa´ tijdens een speciale ceremonie als onderdeel van de Morningstar Investment Conference Europe in Amsterdam. Hij staat sinds 2005 aan het roer van het BGF Euro Bond Fonds en wordt geroemd om zijn vermogen om gestaag groeiende rendementen te boeken met een scherp oog voor risico’s. "Het BlackRock Euro Bond fonds is één van de favoriete fondsen van Morningstar en Krautzberger is de sleutel tot ons positieve oordeel", aldus Morningstar-analist Karine Nowak. "Zijn ervaring is in het bijzonder relevant voor dit fonds, omdat hij eerder aan het roer van wereldwijde obligatiefondsen heeft gestaan en gewend is om te werken als onderdeel van een groot vastrentend team."

Tussen november 2005 en mei 2013 behoorde het beleggingsfonds tot de beste in zijn soort, aldus Morningstar. Het gemiddelde jaarrendement bedroeg bijna 7% in de afgelopen vijf jaar. In 2011 en 2012 rendeerde het fonds uitstekend,  mede door de beslissing van Krautzberger om afscheid te nemen van schuldpaper uit de Europese periferie en een kleine overweging in credit te behouden in de tweede helft van 2012. Dit jaar bedraagt het rendement in de periode tot een juli  6,81%.

Actieve en risicogecontroleerde aanpak

De fondsmanager weet relatieve waarde-ideeën van zijn analisten te vertalen naar een portefeuille met risico’s die horen bij de prestatiedoelstelling. Krautzberger is zich bewust van zijn benchmark, maar gelooft in een actieve aanpak van vastrentende waarden met gediversifieerde participaties en beleggingsstrategieën, die kan inspelen op kansen. Deze filosofie is ingebed in het beleggingsproces, waarbij zowel traditionele vastrentende strategieën als relatieve waardestrategieën worden ingezet, waarbij gezocht wordt naar anomalieën in de rente.

Het beleggingsfonds behoort met het hoogste oordeel Analyst Rating Gold tot één van de favoriete van Morningstar. Het is synoniem voor een uitstekend beleggingsfonds dat zich onderscheidt op alle vijf de pijlers (beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten). Door de gevarieerde blootstelling aan obligaties kan het BGF Euro Bond een kernbelegging zijn, aldus Morningstar. Het obligatiemandje van het fonds telt meer dan tweehonderd vastrentende waarden. Krautzberger kan een bescheiden blootstelling hebben aan posities buiten de benchmark, de BarCap Euro Aggregate 500mm+ Index. Deze index bestaat voor circa 70% uit staatsobligaties en 30% uit bedrijfsobligaties.

Dienstverband

Krautzberger staat sinds oktober 2005 aan het hoofd van het BlackRock Euro Bond fonds. Eerder werkte hij Union Investment en Deutsche Bank. Hij is bij BlackRock hoofd vastrentende waarden, genoteerd in euro. Dit betekent, dat Krautzberger naast zijn eigen beleggingsfonds bijdraagt aan de strategie van andere obligatiefondsen van BlackRock in euro. De vermogensbeheerder heeft circa dertig miljard euro aan Europese obligaties onder beheer.

Nowak heeft één kritiekpunt ten aanzien van BlackRock Euro Bond fonds: "Hoewel de TER (total expense ratio) van het fonds in lijn is met de mediaan van de categorie vindt Morningstar dat hij lager kan zijn gezien de schaalvoordelen die deze grote strategie oplevert”, stelt ze.

De ISIN code van de aandelenklasse (EUR) van het fonds is  LU0297941469.

Fondsspecifieke risico’s:

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij, vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden, een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen.

De beleggingen van het fonds kunnen te maken krijgen met een beperkte liquiditeit, wat betekent dat het mogelijk is dat aandelen minder frequent en in kleinere aantallen verkocht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor kleinere ondernemingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de waarde van deze beleggingen zich minder voorspelbaar ontwikkelt. In sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn het effect voor de laatst genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde prijs te verkopen.

Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt.

 De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Disclaimer:

BlackRock biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in EER-icbe's met een inkomend paspoort. BlackRock Global Funds (BGF), waarvan het BGF Euro Bond Fund een subfonds is, is een icbe als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft) die ingeschreven staat in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Deze documenten zijn beschikbaar op de website www.blackrock.nl en zijn verder verkrijgbaar bij de Nederlandse vestiging van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam.

Rendementen zijn gebaseerd op de NAV-koersen (netto-vermogenswaarde) van klasse D-aandelen in EUR, na aftrek van kosten, inkomsten herbelegd. Bron rendementen: BlackRock, Morningstar.

De weergegeven rendementen geven de prestaties in het verleden weer en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de waarde van uw beleggingen kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en de aandelen van beleggers kunnen bij verkoop meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs. Het actuele rendement kan zowel lager als hoger zijn dan hier aangegeven. Alle rendementen zijn gebaseerd op herbelegging van alle inkomsten. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product.

De fondsen zijn niet geregistreerd voor verkoop aan het publiek in alle jurisdicties. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd.

Het is mogelijk dat het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie niet beschikbaar zijn voor beleggers in bepaalde jurisdicties waar het betreffende fonds niet is toegelaten.

Morningstar Analyst Rating™: © Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan. De Morningstar Analyst Rating™ is subjectief van aard en vertegenwoordigt de huidige verwachtingen van Morningstar over toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot een bepaald fonds. Omdat toekomstige gebeurtenissen anders kunnen uitvallen dan verwacht, garandeert Morningstar niet dat een fonds zal presteren volgens de Morningstar Analyst Rating van een fonds. De Morningstar Analyst Rating dient evenmin te worden beschouwd als enig soort van garantie of beoordeling van de kredietwaardigheid van een fonds of de onderliggende effecten, en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor een beleggingsbeslissing.

Tenzij anders aangegeven biedt de weergegeven fondsinformatie slechts beperkte informatie over het fonds. De research voor deze uiting is uitgevoerd door BlackRock en kan reeds voor eigen doelen gebruikt zijn.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie.

© 2014 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK en SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.