Nieuws/Financieel
995969
Financieel

Wel het rendement van aandelen, niet het risico

Het BGF Global Allocation Fund overlegt sinds 1997 rendementen die eerder horen bij aandelen dan bij een multi-assetfonds. Opmerkelijk genoeg komt het fonds tot deze prestatie met beduidend minder risico dan deze beleggingscategorie.

Het BGF Global Allocation Fund is getuige de gouden status bij Morningstar een onder beleggers zeer geliefd multi-assetfonds. De cijfers spreken dan ook voor zich. Een belegd vermogen van ruim 18 miljard dollar*, een cumulatief rendement sinds de oprichting in 1997 van ruim 200% en gemiddeld jaarlijks 7,6% rendement. Dat is meer dan afzonderlijke aandelen- en obligatiemarkten in die periode hebben overlegd, en kwam tot stand met een derde minder risico dan de mondiale aandelenmarkt.

Multi-asset fondsen, ook wel mixfondsen geheten, winnen aan populariteit onder beleggers omdat zij meestal minder risicovol zijn dan aandelenfondsen en betere groeiperspectieven overleggen dan obligatiefondsen. Bij het BGF Global Allocation Fund wordt de inleg in tegenstelling tot een aandelen- of obligatiefonds wereldwijd verdeeld over aandelen, obligaties en liquiditeiten. De portefeuille telt doorgaans meer dan 700 effecten, verspreid over 40 landen en 30 valuta’s. Dat is goed voor een brede waaier aan effecten, stijlen, sectoren, regio’s en risico-rendementverhoudingen. Die brede spreiding is bedoeld om het vermogen van beleggers optimaal te beschermen bij een dalende markt en waarde toe te voegen zodra de markt begint te stijgen.

Vijf overwegingen om te beleggen in het BGF Global Allocation Fund

Een optimaal gespreide portefeuille biedt bescherming tegen waardeverlies omdat verschillende beleggingscategorieën uiteenlopend reageren op macro-economische ontwikkelingen. Daardoor wist het BGF Global Allocation Fund in mindere tijden zijn rug recht te houden. Toen de dotcomzeepbel uiteenspatte rond de eeuwwisseling bleef het verlies beperkt tot 2,2%, terwijl de benchmark (60% aandelen en 40% obligaties) in diezelfde periode 16,9% van zijn waarde verloor. In het wereldwijde marktherstel tussen 2003 en 2007 bedroeg het cumulatieve rendement 111,1% terwijl de benchmark bleef steken op 79,7%. In het rampjaar 2008 verloor het fonds 21%, terwijl wereldindex van aandelen FTSE World Index 42% inleverde.

Multi-assetfondsen als het BGF Global Allocation Fund kunnen geschikt zijn als lange termijnbelegging omdat wordt gestreefd naar een combinatie van een zo hoog mogelijk totaalrendement en vermogensgroei op de lange termijn.

* Bron: BlackRock, per 4-2-2014.

** Bron: BlackRock. Gebaseerd op A-aandelen in USD omgerekend in EUR.

Een beleggingsfonds neemt particuliere beleggers bovendien de taak uit handen zelf een evenwichtige portefeuille samen te stellen en verlost ze ook van de hoofdpijn dat financiële markten de afgelopen jaren zich steeds grilliger zijn gaan gedragen.

“We zijn in principe risico-avers. Toen begin jaren negentig iedereen in Japan belegde, kozen wij voor Europese aandelen en Amerikaanse small caps. Toen de internetbubbel dreigde uiteen te spatten, gingen wij in Amerikaans vastgoed, energieaandelen, Japanse aandelen en harde valutaobligaties van opkomende markten. Met zijn allen dezelfde gewilde beleggingen najagen is geen goede manier om beleggingsdoelen te realiseren,” verklaart fondsmanager Dennis Stattman het succes van de afgelopen vijftien jaar.

Meer informatie over mixfondsen is te vinden op de website van BlackRock.

Het BlackRock Global Allocation Fund is in Nederland te koop via vrijwel alle banken en online platforms. Het fonds is beschikbaar in aandelenklassen USD, EUR en EUR Hedged waarvan de ISIN codes zijn LU0072462426 (USD), LU0171283459 (EUR) en LU0212925753 (EUR Hedged).

Fondsspecifieke risico’s:

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Disclaimer:

BlackRock biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in EER-icbe's met een inkomend paspoort. BlackRock Global Funds (BGF), waarvan het BGF Global Allocation Fund een subfonds is, is een icbe als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft) die ingeschreven staat in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.Beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Deze documenten zijn beschikbaar op de website www.blackrock.nl en zijn verder verkrijgbaar bij de Nederlandse vestiging van BlackRock, gevestigd op Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam.

Alle gegevens (tenzij anders aangegeven) zijn per 31-07-2013, gebaseerd op A-aandelen in USD, die niet voor alle beleggers beschikbaar zijn. Alle hier geuite meningen zijn per 31-07-2013 en zijn aan verandering onderhevig. De introductiedatum van het fonds is 03-01-1997 voor klasse A-aandelen in USD.

Rendementen zijn gebaseerd op de NAV-koersen (netto-vermogenswaarde) van klasse A-aandelen in USD, na aftrek van kosten, inkomsten herbelegd. Bron rendementen: BlackRock, Lipper, Morningstar, Bloomberg per 31-07-2013. In de verwijzing naar aandelen- en obligatiemarkten worden aandelen vertegenwoordigd door de FTSE World Index en obligaties door de Citigroup World Gov’t Bond Index.

De verwijzingen naar risico’s zijn gebaseerd op de standaarddeviatie, een maatstaf voor de mate waarin het effectieve rendement van een belegging afwijkt van het verwachte rendement. Aandelen worden hierin vertegenwoordigd door de FTSE World Index.

De weergegeven rendementen geven de prestaties in het verleden weer en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de waarde van uw beleggingen kunnen sterk fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en de aandelen van beleggers kunnen bij verkoop meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs. Het actuele rendement kan zowel lager als hoger zijn dan hier aangegeven. Alle rendementen zijn gebaseerd op herbelegging van alle inkomsten. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugkrijgt.  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. 

De fondsen zijn niet geregistreerd voor verkoop aan het publiek in alle jurisdicties. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden gepubliceerd.

Het is mogelijk dat het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie niet beschikbaar zijn voor beleggers in bepaalde jurisdicties waar het betreffende fonds niet is toegelaten.

Morningstar Analyst Rating™: © Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan. De Morningstar Analyst Rating™ is subjectief van aard en vertegenwoordigt de huidige verwachtingen van Morningstar over toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot een bepaald fonds. Omdat toekomstige gebeurtenissen anders kunnen uitvallen dan verwacht, garandeert Morningstar niet dat een fonds zal presteren volgens de Morningstar Analyst Rating van een fonds. De Morningstar Analyst Rating dient evenmin te worden beschouwd als enig soort van garantie of beoordeling van de kredietwaardigheid van een fonds of de onderliggende effecten, en dient niet te worden gebruikt als de enige basis voor een beleggingsbeslissing.

Tenzij anders aangegeven biedt de weergegeven fondsinformatie slechts beperkte informatie over het fonds. De research voor deze uiting is uitgevoerd door BlackRock en kan reeds voor eigen doelen gebruikt zijn.

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. BlackRock heeft niet overwogen of een belegging past bij uw eigen behoeften en risicotolerantie.

© 2014 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK en SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

 

Voor alle artikelen van BlackRock klik hier > >