Lifestyle/Geschiedenis
1026881401
Geschiedenis

Hertog legde fundament onder de samenwerking tussen de Nederlanden

Slimme bestuurder Filips de Goede

Willem van Oranje mag dan de Vader des Vaderlands zijn van Nederland in zijn huidige vorm, als de Unie van Utrecht en die van Atrecht in 1579 niet zouden hebben gezorgd voor de splitsing van de Nederlanden dan had Filips van Bourgondië dit predicaat gekregen.

De hertog, die woensdag 555 jaar geleden overleed, zorgde er met zijn centraal bestuur voor dat alle gewesten, van Henegouwen tot Holland, gemeenschappelijk belangen hadden ten opzichte van één en dezelfde vorst. De adel bond hij aan zich met de Orde van het Gulden Vlies. Door deze doelmatige regeerwijze kreeg hij de bijnaam ’De Goede’.

Vermoord

De in 1396 geboren Filips werd in 1419 hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen en Artesië nadat zijn vader Jan Zonder Vrees was vermoord. Door slim manoeuvreren breidde hij zijn rijk snel uit. Hij verwierf het graafschap Namen in 1429, de hertogdommen Brabant en Limburg in 1430, de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen in 1433 alsmede het hertogdom Luxemburg in 1451.

Gravin

Namen kocht hij voor 30.000 gouden kronen van de failliete graaf Jan III. Brabant en Limburg erfde hij na een akkoordje met zijn neef Filips van Saint Pol. Holland, Zeeland en Henegouwen verkreeg hij door net zo lang aan de poten te zagen van zijn nicht, de dappere gravin Jacoba van Beieren, tot ze hem haar graafschappen gaf.

Vergissing

Om deze gewesten makkelijk te besturen, stelde Filips centrale belastinginning in: „Jullie moeten samen één som geld betalen maar mogen zelf de verdeelsleutel bepalen.” Om hierover te vergaderen, richtte hij de Staten-Generaal op. Historicus Pieter Geyl ziet dit raamwerk als de bakermat van de verenigde Nederlanden en de splitsing van 1579 als een historische vergissing.