Nieuws
1013229
Nieuws

Politieke aandacht wel voor zzp'er, niet voor werkgever!

De laatste tijd lees ik in de vakpers, naast de discussie met betrekking tot de eigen pensioenregeling voor zzp'ers, allerlei uitspraken over de positie van de zzp'er in het licht van de Verklaring Arbeidsrelatie. Deze VAR moet helderheid geven over de relatie die de opdrachtgever en de zzp'er met elkaar aangaan: is er sprake van een arbeidsovereenkomst of niet? Als adviseur van werkgevers over de regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar ook als mkb-werkgever, valt me daar het volgend in op.

10-1-2014: Mei Li Vos, PVDA. "Op de private markt is de arbeidsongeschiktheidsverzekering nu onbetaalbaar", aldus Vos.

Dit soort zinnen kom ik regelmatig tegen in discussies over de rol van de zzp'er in Nederland. Ik wil dit ook eens van een andere kant bekijken. Want het lijkt alsof er geen enkel probleem is als de betreffende zzp'er in dienst is van een werkgever en deze werkgever met de kosten wordt geconfronteerd. Als dezelfde persoon als werknemer verzekerd is, is het blijkbaar plots ‘betaalbaar’? Ik denk dat menig mkb-werkgever in deze tijd loopt te worstelen met de zogeheten werkgeverslasten. Overigens: niet alleen mkb-werkgevers.

De feiten op een rij:

  • De premies voor de wettelijke werknemersverzekeringen worden, op een enkele vrijwillige uitzondering na, opgebracht door de werkgever. Alleen aanvullingen op deze wettelijke regelingen kunnen (deels) ten laste komen van de werknemer. De enige uitzondering is 50% van de WGA-premie die kan worden doorbelast op het netto loon van de werknemer en het voor eigen rekening van de werknemer mogen brengen van de eerste 2 ziekteverzuimdagen.
  • Deze premies worden zeer versnipperd in rekening gebracht, dan valt het blijkbaar niet zo op. Denk aan premies als basispremie WAO/WIA, de gedifferentieerde premie Whk voor ZW-flex, WGA-flex en WGA-vast. Maar vergeet ook niet de premie voor de ziekteverzuimverzekering voor de eerste twee jaar van loondoorbetaling bij ziekte of het door de werkgever volledig zelf dragen van de kosten van deze loondoorbetaling.
  • Er is altijd een eigen risicoperiode voor de werkgever van toepassing op de verzuimverzekering. Minimaal de eerste 14 dagen van ziekte komen voor rekening van de werkgever.
  • Naast de premies is de werkgever ook verantwoordelijk voor de kosten van verzuimbegeleiding; de Arbodienst. En als er re-integratiekosten gemaakt moeten worden, dan is dit ook voor rekening van de werkgever.

Betaalbaar?

De premies bij elkaar optellen geeft een helder inzicht. En in dat licht is het maar de vraag of het voor de mkb'er met personeel betaalbaar is. Maar die vraag wordt niet veel gesteld; de werkgever heeft blijkbaar een zak met goud liggen en de werknemer ziet het als een recht dat deze kosten ook volledig door de werkgever worden gedragen ook al ligt de oorzaak van de kosten geheel buiten de invloed van de werkgever. Dit is ook een wettelijk recht, maar het wordt door de werkgever vaak (terecht) als zeer oneerlijk gevoeld.

Een kort overzicht, uitgedrukt in een percentage van het loon:

  • Premie verzuimverzekering: 2 tot 3% (afhankelijk van het verzuimverleden)
  • Eigen risico verzuim: 1%
  • Basispremie WAO/WIA (voor alle werkgevers gelijk): 4,95%
  • Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas: rekenpremie 1,03%  (voor ZW-, WGA-vast en WGA-flex) + opslag of korting
  • premie cao-verplichting WGA-hiaat: 0,30%
  • Kosten Arbodienst: ?

Totaal: rond 10%. Dus voor een werknemer met een loon van € 30.000,- is een werkgever aan kosten € 3.000,- kwijt.

Een gemiddelde AOV voor een zzp'er met dezelfde dekking die geldt voor werknemers haalt dit bedrag niet. En de voor de zzp'er onbetaalbaar genoemde AOV geeft over het algemeen een kwalitatief veel betere dekking (vergelijk een Lada met een BMW, allebei een auto) dan de werknemersverzekeringen.

Oproep aan de politiek

Het lijkt me goed om als politiek daar eens aandacht aan te besteden. Want de zak met goud is bij de werkgever wel een keer op. En om het nog erger te maken: deze kosten moet de werkgever ook maken terwijl hij er helemaal niets aan kan doen. Denk aan ziek worden als gevolg van comazuipen, gevaarlijke sporten etc. Verdeling van kosten over werkgever en werknemer?

En een ander gevolg: al deze kosten hoeft de mkb-werkgever niet te maken als hij geen dienstbetrekking laat ontstaan. Dat is ook een van de redenen van de grote vlucht van flexwerken. Maar wordt niet zo vaak genoemd…