Nieuws
1057800
Nieuws

Wilders: kabinet geeft Nederlanders trap na

De troonrede was volgens PVV-leider Geert Wilders „natuurlijk een verschrikkelijk verhaal”, al kan koning Willem-Alexander daar niets aan doen. Het kabinet geeft Nederlanders, die zich zorgen maken over hun baan, inkomen, pensioen en de waarde van hun huis, „een trap na”.

De PVV, de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer, houdt zaterdag in Den Haag een demonstratie tegen het beleid van het kabinet. „We zullen het kabinet keihard afrekenen, alternatieven presenteren en zorgen dat het kabinet zo snel mogelijk opstapt. Het kabinet geeft nog eens een flinke trap na aan iemand die al op de grond ligt, recht in zijn gezicht”, zei Wilders.

Waar het kabinet de belastingen verhoogt, zou de PVV ze juist verlagen. Ook zou de partij de uitgaven aan Europa en ontwikkelingshulp stoppen.

Wilders noemde het „indrukwekkend” dat de koning in de troonrede zijn moeder bedankte en haar een inspiratiebron noemde. Wilders vond die persoonlijke noot mooi. Maar de inhoud van de rede was verschrikkelijk, aldus Wilders.

SP

„Ik had de Koning een eerlijker en minder eenzijdig verhaal gegund", meent Emile Roemer voorman van de van de SP.

D66

D66-leider Alexander Pechtold: ,,Het meest opvallende vond ik de kloof tussen de urgentie die uit de troonrede van de koning sprak en het uitstel van het kabinet. De koning spoorde het kabinet nog één keer aan: hervormingen zijn dringend nodig. Nu komt het erop aan dat het kabinet ook gaat leveren en stopt met uitstellen. Pak de regie terug, hervorm de economie, bestrijdt de werkloosheid en investeer in onderwijs.''

CNV Publieke Zaak

CNV Publieke Zaak: ,,De bezuinigingen die dit kabinet over Nederland afroept brengen schade toe aan de kwaliteit van de samenleving én de kwaliteit van de dienstverlening. We hebben de kritische grens bereikt van wat nog mogelijk is.''

,,Dit kabinet is snoeihard bezig de kwaliteit van de samenleving af te breken. Gemeenten stevenen af op een tekort dat oploopt tot 6 miljard. Het gevolg is omvangrijke bezuinigingen op voorzieningen als buurthuizen, kinderboerderijen, speeltuinen, sportverenigingen, cultuur en onderhoud van de openbare ruimte. Er verdwijnen duizenden banen. Een greep: Rotterdam ontslaat 2.500 van de 13.000 ambtenaren, Enschede 900 van de 2.000, Den Haag 1.000 van de 8.000. De burger is het kind van de rekening en verliest dienstverlening en elementaire voorzieningen.''

NPCF

Wilna Wind, directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF): ,,We zien een aantal flink zorgelijke punten. Chronisch zieken gaan er enorm op achteruit, de zorgtoeslag gaat omlaag en het overhevelen van taken naar de gemeente zorgt ook voor de nodige problemen. Er zijn nog veel onduidelijkheden op het gebied van de zorg en de duidelijkheden die er wel zijn, daar worden we allesbehalve blij van. We hopen en verwachten dat het huidige regeerakkoord niet uitgevoerd wordt.’’

VNG

Voorzitter Annemarie Jorritsma: ,,De miljoenennota stelt gemeenten nog niet gerust over hoe en met welk budget gemeenten hun nieuwe taken vanaf 2015 kunnen uitvoeren. Het is van het allergrootste belang dat gemeenten ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheden op een goede manier in te vullen. Alleen dan kunnen we samen met onze inwoners de best passende oplossingen vinden én geld besparen.''

,,Er dreigt een gat van ruim 6 miljard euro in de begrotingen van gemeenten. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de inwoners. Het tekort komt deels door plannen die het kabinet inmiddels heeft teruggedraaid, maar waarvan het de voordelen wel zijn ingeboekt. De VNG heeft er grote moeite mee dat het kabinet bezuinigingen op deze manier bij gemeenten neerlegt. De VNG pleit voor een vervolgonderzoek door het CPB naar de vraag of gemeenten voldoende beleidsruimte en instrumenten krijgen om de decentralisaties tot een succes te maken. Het komende jaar is op alle fronten heel belangrijk voor het Rijk, voor gemeenten en vooral voor onze inwoners.”

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten roept het kabinet op te blijven investeren in een groen herstel van de economie. ,,Investeren in natuur levert banen op en is bovendien van grote economische waarde'', stelt de natuurbeschermingsorganisatie. ,,Daarbij is ook gebleken dat elke geïnvesteerde euro zich dubbel en dwars terugverdient.'' Natuurmonumenten (730.000 leden) zegt het jammer te vinden dat het kabinet een deel van het geld voor natuur pas vanaf 2016 wil besteden. Voor het beheer van bestaande natuur lijkt dankzij investeringen van provincies de komende jaren voldoende geld beschikbaar te zijn. Directeur Marc van den Tweel meent dat het nog altijd niet goed gaat met de natuur in Nederland. ,,Wereldwijd is 70 procent van de oorspronkelijke soortenrijkdom over, in Europa is dat 50 procent en in Nederland nog maar 15 procent.''

ANBO

Liane den Haan, directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO): ,,Ouderen snappen dat er bezuinigd moet worden en willen een bijdrage leveren en zijn solidair met andere groepen. Maar dit kabinet is niet geschikt voor alle leeftijden. Het al jarenlang niet indexeren en korten van pensioenen en pensioenopbouw, meer kwijt zijn aan belasting sinds 1 januari, het bevriezen van de belastingschijven, de hogere btw en accijnzen, hogere vaste lasten, lagere huur- en zorgtoeslag, het schrappen van verschillende zorgkostenregelingen en mogelijke afschaffing van de koopkrachttegemoetkoming met 25 euro per maand voor AOW’ers , begint nu zijn tol te eisen. Senioren met een zorgvraag lopen ook nog tegen hogere eigen bijdragen aan en een uitgekleed basispakket.''

OuderenOmbudsman

„Wij als OuderenOmbudsman vinden het geweldig dat Klijnsma ons voorstel over AOW-samenwonen heeft overgenomen. De regels voor samenwonen worden eenvoudiger. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen gelden per 2015 per definitie als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden van 70 procent. Al meer dan tien jaar bestaat hier onduidelijkheid over. Sinds de OuderenOmbudsman dit onder de aandacht heeft gebracht, is de noodzaak tot heldere regels ook bij de staatssecretaris doorgedrongen. De OuderenOmbudsman beschouwt dit dan ook als een politieke overwinning. De inspecties moeten per direct stoppen.”

ISO

Ruud Nauts, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): „Het ISO is niet te spreken over de investeringsplannen van de regering. Onderwijs moet kwalitatief goed zijn, toegankelijk en worden gegeven door een goede leraar. De regering moet hiervoor de verantwoordelijkheid nemen en deze niet afschuiven op de student.”

Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten: „Door de 85 miljoen bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand zien minder vermogende burgers hun weg naar de rechter afgesneden, zij kunnen het niet meer betalen. Hele rechtsgebieden worden uit het stelsel van gefinancierde rechtshulp gehaald. Daar mogen burgers het vanaf nu lekker zelf oplossen; of niet. In een rechtsstaat moet de toegang tot het recht in fundamentele zaken als arbeidsrecht, huurrecht, strafrecht en personen- en familierecht toegankelijk zijn en blijven. Anders is dit het begin van de uitholling van de rechtsstaat.”

Partij voor de Dieren

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren: „Het kabinet zet in op doorgaan op de ingeslagen doodlopende weg, alle remmen los. Problemen worden vooruitgeschoven: tot 2026 wie dan leeft wie dan zorgt. Het blinde geloof in de economische groei als oplossing voor alle problemen is een bedroevend mantra. Het biedt geen enkel perspectief voor kwetsbare groepen.”

AFMP

"Door de bezuinigingen dreigt de nationale veiligheid in gevaar te komen, komt ook de internationale positie van Nederland ernstig onder druk te staan en is de veiligheid van het defensiepersoneel in het geding. Wij willen een minister die visie en lef toont in plaats van kille bezuinigingen door te voeren. Je kunt niet reorganisatie op reorganisatie stapelen en verwachten dat mensen gemotiveerd blijven en het vertrouwen in de defensietop houden. Onze leden zijn ernstig teleurgesteld in de leiding en de politiek.”

Greenpeace

„Greenpeace vindt het begrijpelijk dat de aandacht uitgaat naar koopkracht, werkgelegenheid en economisch herstel. Maar in deze lastige economische tijden verdwijnt het milieu wel erg snel uit beeld. Ten onrechte: juist nú is het de kunst om zonder extra geld goede milieumaatregelen te nemen, die ook nog eens werk opleveren. Daarin slaagt het kabinet slechts ten dele. De investeringen voor schone energie blijven op peil om het Energieakkoord te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd gaat het BTW-tarief voor woningisolatie weer omhoog. Zo zet je een rem op investeringen in energiebesparing, en komen bouwvakkers nog steeds niet aan het werk.”

Bierbrouwers

Nederlandse Brouwers: „Vandaag kondigde het kabinet aan dat de accijns op bier vanaf 1 januari 2014 met 5,75 procent wordt verhoogd. In het regeerakkoord van dit kabinet was uitgegaan van een verhoging van 14 procent.

Het is goed dat het kabinet met de verlaging erkent dat de accijnsverschillen met de omringende landen te groot zijn. Maar ook door een accijnsverhoging van 5,75 procent zullen de verschillen met onze buurlanden verder toenemen. Tevens zijn de kosten voor de overheid en brouwers hoger dan de opbrengsten.

De brouwers en biertapperijen blijven zich daarom verzetten tegen een verhoging van de bieraccijns.”

VSNU

Karl Dittrich, voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU): „Wij constateren dat er per saldo geen extra investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek worden gedaan. Ondanks dit gegeven blijven universiteiten zich inzetten voor het verbeteren van het studiesucces, profilering en de internationale concurrentiepositie. De VSNU steunt het gesloten Onderwijsakkoord dat een deel van de pijnlijke maatregelen uit het kabinetsbeleid compenseert.”