Nieuws/Binnenland
1068211
Binnenland

Veel tumult om ‘nutteloze’ Ziektewet-brieven van UWV

De afgelopen maanden is er veel geschreven en gesproken over de brieven die het UWV verstuurt in verband met de grondslag voor de gedifferentieerde Ziektewetpremie zoals die vanaf 1 januari 2014 voor werkgevers gaat gelden. Dit op grond van de nieuwe wet BeZaVa, waarbij werkgevers financieel verantwoordelijk worden voor de Ziektewet- en WGA-uitkeringen voor ex-werknemers die met een tijdelijk arbeidscontract ziek uit dienst zijn gegaan (flexwerkers).

In de betreffende brief krijgt de werkgever inzicht in de administratie van het UWV, voor zover dit betrekking heeft op de toerekening van Ziektewetuitkeringen voor ex-werknemers die zijn aangevangen in 2012. Dit inzicht betekent slechts een lijstje met BSN-nummers zonder nadere informatie zoals de einddatum van het betreffende ziektegeval. Op basis hiervan moet een werkgever nagaan of de toerekening en daarmee ook het gedifferentieerde premiepercentage voor 2014 klopt. Alleen indien een werkgever binnen vier weken na ontvangst van de brief nadere onderbouwing in de vorm van beschikkingen opvraagt kan er iets meer inzicht worden verkregen, echter nog altijd niet over de duur van de uitkering en dus de grondslag voor de nieuwe premieberekening voor de werkgever in 2014. Hierover schreef ik al in mijn vorige column.

Aanvankelijk zou het UWV medio april beginnen met het toezenden van de brieven en zou medio september een tweede brief volgen waarin het UWV de grondslag aangeeft voor de gedifferentieerde WGA-premie voor flexwerkers. Op deze wijze zou er tijdig duidelijkheid bestaan voor de nieuwe Ziektewet- en WGA-premies voor flexmedewerkers per 1 januari 2014. Door allerlei problemen zijn de Ziektewetbrieven nog altijd niet allemaal verzonden en wordt het UWV geconfronteerd met een waterval aan verzoeken tot specificaties van de afgegeven beschikkingen van werkgevers die al wel een brief ontvingen en meer inzicht wensen in de toerekeningen door het UWV. Op haar website geeft het UWV dan ook aan dat alles een beetje vertraagd is (nogmaals).

Geen zekerheid

Het ergste van dit alles is dat de gehele actie geen enkele zekerheid en duidelijkheid verschaft. Het UWV stuurt namelijk uitsluitend brieven aan werkgevers van wie  volgens de UWV-administratie ook daadwerkelijk voor een ex-werknemer in 2012 een Ziektewetuitkering is gestart. Je zou mogen verwachten dat bedrijven die al sinds april zitten te wachten op een brief en er nog altijd geen hebben ontvangen, er van mogen uitgaan dat ze geen toerekening krijgen en derhalve de minimale premie in 2014 moeten betalen. Helaas, dat is niet het geval, want … het UWV geeft geen garantie dat een werkgever die geen brief heeft gehad ook geen uitkeringslast krijgt toegerekend! Het kan immers voorkomen dat werkgever A  met succes bezwaar maakt tegen een toegerekende uitkering waardoor deze uitkering aan een andere werkgever moet worden toegerekend. Dit zou zomaar werkgever B kunnen zijn die tot nu toe geen brief heeft ontvangen en dacht een minimale  premie te moeten betalen. Of werkgever C die al wel een brief had, maar nu achteraf nog meer uitkeringslasten krijgt toegerekend. Deze werkgever C heeft dan weliswaar een brief ontvangen, maar die blijkt weer niet te kloppen en wordt vervangen door een nieuwe brief. Anders gezegd: het wel of niet ontvangen van de brief biedt geen enkele zekerheid.

Onrust

En als de werkgever de brief heeft ontvangen, een specificatie heeft opgevraagd, ook deze nadere onderbouwing heeft ontvangen in de vorm van de eerder afgegeven beschikkingen en vervolgens wil controleren of het UWV de juiste grondslag gebruikt voor de premievaststelling 2014 (waarvoor de parameters op 2 september bekend worden gemaakt), dan blijkt dat hij niets aan de brief heeft! Immers, je moet voor die controle wel weten welk bedrag het UWV aan de betreffende ex-werknemers heeft uitgekeerd. In de beschikking kan de werkgever de ingangsdatum van de uitkering en hoogte van het bedrag per ziektedag teruglezen. Maar niet de einddatum! Hoe moet dan worden nagegaan wat het uitkeringsbedrag per aan deze werkgever toegerekende ex-werknemer is geweest en of de premiegrondslag juist is?

Al met al een heleboel onrust, nodeloos werk en onduidelijkheid die uiteindelijk niet leidt tot het gewenst doel.

Dit keer hebben de werkgevers die zelf het risico willen dragen voor de Ziektewet-lasten van flexwerkers geluk. Zij hoeven niet de resterende uitkeringsduur van reeds ingegane uitkeringen (het uitlooprisico) van het UWV over te nemen. Voor hen heeft de brief dus geen gevolgen anders dan dat een private verzekeraar graag inzicht zou hebben in het bedrijfsrisico. Maar ook die zullen begrijpen dat de brieven weinig toegevoegde waarde hebben ...