Nieuws/Binnenland
1273164
Binnenland

Reacties op de troonrede

Den Haag - Geen troonrede zonder reacties. Diverse maatschappelijke en politieke organisaties over op de Troonrede.

VVD

,Het land stond er niet goed voor, er zijn veel hervormingen geweest en mensen hebben dat in hun portemonnee gevoeld. Nu de economie weer op orde is, kunnen we de vruchten gaan plukken”, zegt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD tegen de NOS in reactie op de troonrede dinsdag.

Volgens hem heeft het kabinet van VVD en PvdA er de afgelopen periode voor gezorgd dat de economie weer op orde is. „Maar het gaat erom wat mensen zelf voelen. Als je huis nog onder water staat, of als je nog geen nieuwe baan hebt gevonden, heb je nog niet het gevoel dat de economie echt is aangetrokken.”

Het is nu de taak voor het volgende kabinet om mensen de komende jaren te laten profiteren, zegt Zijlstra. „De rottige maatregelen waren nodig om orde op zaken te stellen. We hebben ingegrepen, dat heeft pijn gedaan maar dat zorgt ervoor dat het komende kabinet in staat is mensen de voordelen weer te laten voelen. Ik ben er trots op dat dat gedaan is.”

CDA

,De boodschap van dit kabinet staat in schril contrast tot wat de mensen in Nederland dagelijks ervaren”, zegt oppositiepartij CDA in reactie op de dinsdag uitgesproken troonrede. „De problemen op de arbeidsmarkt, de onzekerheid over pensioenen en de manier waarop we met elkaar omgaan blijven allemaal liggen.”

De conclusie is volgens het CDA dat „de boekhouders blij zijn, maar de samenleving onzeker en verweesd achter blijft.”

Het CDA wil dat er veel meer aandacht komt voor het handhaven van onze normen en waarden. „Door het gezag van de politie op straat te herstellen, de invoering van de dienstplicht en organisaties te verbieden die onze democratie niet accepteren en willen bestrijden.”

PvdA

De economische crisis lijkt achter ons te liggen, maar er profiteren nog te weinig mensen van. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom dinsdag in reactie op de troonrede. „Nu gaat het iets beter, maar ik ben pas tevreden als iedereen dat kan merken en daarvoor moet nog veel gebeuren.”

Hij is vooral blij dat er in de begroting van volgend jaar geld wordt vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede onder kinderen. „Dat is een van de meest schrijnende situaties in dit land”, zei Samsom tegen de NOS. Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor deze vorm van armoedebestrijding.

Samsom zei verder dat het eigen risico in de zorg omlaag moet. Dat gebeurt niet meer in deze laatste begroting van het kabinet-Rutte II.

D66

Alexander Pechtold van D66 is wel blij met het economisch herstel, maar „er zijn nog steeds hartstikke veel werklozen, twee keer zoveel als voor de crisis.”

Hij vindt het dan wel prima dat het kabinet actie onderneemt om de koopkracht te repareren, maar waarom er dan van deze middelen een half miljard naar de werkende middenklasse gaat, begrijpt hij niet.

Helemaal boos is hij over een bezuiniging voor 200 miljoen op scholen. „D66 doet een keertje niet mee, en er wordt weer bezuinigd op scholen!”

SP

„Het een beetje een wc-eendverhaal: kijk eens hoe goed we het zelf gedaan hebben”, zegt SP-leider Emile Roemer over de troonrede.

Roemer denkt dat de meeste mensen zich er niet in hebben herkend. „Iedereen denkt: hoezo het gaat goed met de zorg, ik kan de rekeningen niet meer betalen. En de tweedeling van de samenleving, daarover is nauwelijks iets terug te horen in de troonrede. Dat is bijna gênant, als je ziet dat heel veel mensen die zorgen elke dag zien. De tweedeling tussen rijk en arm en tussen moslims en niet-moslims, niks of nauwelijks iets van in de troonrede. Dat kan eigenlijk echt niet. ”

GroenLinks

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks: „De koning heeft de troonrede mooi uitgesproken. Maar ik stoor me aan de borstklopperij van het kabinet. De overheidsfinanciën zijn op orde, maar de samenleving niet. De tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen nemen toe. De laagste inkomens zijn er bij dit kabinet het minst op vooruit gegaan. De zorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Op het gebied van klimaatverandering presteren we belabberd. Kinderen in het onderwijs krijgen steeds minder kansen.”

PVV

„Ik dacht dat ik in de Efteling zat, in plaats van in de Ridderzaal.” Zo reageerde PVV-leider Geert Wilders dinsdag op de troonrede. Volgens hem vertelt het kabinet daarin sprookjes, die niets met de werkelijkheid te maken hebben. „Ik denk dat die er totaal anders uitziet.”

Volgens hem hebben „de mensen gezien dat het land is afgebroken.” Hij doelde hier onder meer op de veranderingen in de zorg en op de huurverhogingen. „De mensen zijn kaalgeplukt.” Ook wees hij naar de toestroom van asielzoekers: „We raken ons land bijna kwijt. Dat heeft dit kabinet gedaan.”

50PLUS

Fractievoorzitter Henk Krol van 50PLUS: „Geen woord in de troonrede over de pensioenen. Bizar. Het kabinet spreekt over een evenwichtige koopkrachtontwikkeling. Ammehoela. Schandelijk dat dit kabinet de troonrede misbruikte voor de verkiezingscampagne.”

ChristenUnie

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: „De ondertoon is het gaat goed in economisch opzicht, maar mensen willen meer. Mensen willen ook saamhorigheid en een sterke samenleving waarin we elkaar vasthouden, elkaar in de ogen kijken, zorg dragen voor elkaar. Maar wat er dan aan moet gebeuren, hoe we dat krijgen, daar hoor ik heel weinig over.”

VNL

Jan Roos, lijsttrekker van VoorNederland (VNL): „Nederland is nog lang niet uit de crisis. We zitten midden in een immigratiecrisis, een veiligheidscrisis, een integratiecrisis en een democratische crisis. Op 15 maart rekenen we af met de politieke correctheid en kiezen we voor Nederland.”

CNV

CNV-voorzitter Maurice Limmen: „Dit is een opgeruimde troonrede. Met terecht aandacht voor gelijk-loon-voor-gelijk-werk op dezelfde plek. Economische onzekerheden komen niet alleen uit het buitenland, maar kennen juist ook binnenlandse oorzaken. Er zijn dringend maatregelen nodig voor een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt tussen vaste werknemers, flexkrachten en zzp’ers. De Nederlandse begroting heeft de laatste jaren vaste grond onder de voeten gekregen. Nu werkend Nederland nog.”

FNV

Het kabinet doet veel te weinig om de échte problemen in Nederland op te lossen, vindt vakbond FNV. „Er worden wel stappen gezet, maar er moet echt meer gebeuren. Wat we nodig hebben zijn oplossingen om Nederland weer goed en eerlijk te laten werken”, stelt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk in reactie op de plannen die het kabinet dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Volgens FNV probeert het kabinet de koopkracht te verbeteren met tijdelijke maatregelen, terwijl juist structurele oplossingen zoals het ophogen van het minimumloon nodig zijn. De bond wijst erop dat de koopkracht van senioren bijvoorbeeld al langdurig onder druk staat. FNV roept het kabinet op om noodmaatregelen te treffen om pensioenkortingen te voorkomen. Ook zou meer gedaan moeten worden aan de ’flexverslaving van werkgevers’, aldus de vakorganisatie.

Oxfam Novib

Farah Karimi, algemeen directeur van de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Oxfam Novib: „Het kabinet Rutte heeft in de aanloop naar de verkiezingen terecht een aantal pijnpunten van eerdere bezuinigingen hersteld, door extra uitgaven in de zorg en voor zwakkere groepen in Nederland. Maar het keert de wereld de rug toe, door het budget voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp weer verder uit te hollen. Dat treft de ruim 800 miljoen armste mensen in de wereld. Dit kabinet had de pretentie om de bakens in het ontwikkelingsbeleid te verleggen, maar het is totaal de koers kwijt geraakt. De bezuinigingen zijn onverantwoord en hypocriet omdat Nederland vorig jaar nog de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ondertekende.”

EVO en Fenedex

Verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex: „Vrijhandel moet uit de verdomhoek. Daarom moet het kabinet zich in 2017 hard maken voor handelsverdragen en het vrije verkeer van goederen in Europa. Ook moet het kabinet fors meer investeren in bereikbaarheid en digitale infrastructuur. Vrijhandel en slimme infrastructuur zijn het fundament van onze economie en verdienen zij daarom nog meer prioriteit dan nu uit de kabinetsplannen blijkt.”

ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): „De student gaat er hard op achteruit aankomend jaar. Toch kondigde de troonrede geen enkele stap aan om tegemoet te komen aan de benarde financiële positie van studenten. Aan de financiële positie van de student wordt gemorreld. Boodschappen, huur en collegegeld worden duurder, terwijl inkomsten achterblijven. Elke inkomensgroep wordt gecompenseerd, behalve studenten. Het lijkt op een feestje waar de student aan de deur wordt geweigerd.”

FME

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van brancheorganisatie FME voor de technologische industrie: „FME roept de politiek op om het komend begrotingsjaar alles op alles te zetten om de digitalisering van Nederland te versnellen. We moeten nu echt vaart maken. We kunnen het ons niet permitteren om het komend verkiezingsjaar stil te staan en te wachten tot er een nieuw kabinet is. De belangen zijn te groot. Het is zaak nu lef en ambitie te tonen om Nederland uit te laten groeien tot dé digitale industriële hotspot van de wereld. In de rijksbegroting zie ik te weinig van deze ambitie terug.”

VluchtelingenWerk Nederland

„Het kabinet blikt tevreden terug op hoe het vluchtelingenvraagstuk vooral buiten de deur is gehouden. Maar een vooruitblik en visie ontbreekt op hoe 45.000 nieuwe buren hun plekje in de samenleving moeten vinden. Het kabinet benoemt wel het belang van integratie, maar vooral in de context van eigen verantwoordelijkheid van de vluchteling. Een planmatige aanpak om de integratie van vluchtelingen te bevorderen ontbreekt in de troonrede.”

Vereniging van universiteiten VSNU

„De Rijksbegroting voor 2017 bevat vooral voor burgers een positieve boodschap. Substantiële extra investeringen in het hoger onderwijs en onderzoek blijven helaas uit. Juist nu het goed gaat met de economie, en het kabinet overal extraatjes uitdeelt, verdienen onderwijs en onderzoek meer aandacht. Om een antwoord te bieden op de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, zijn nieuwe financiële middelen noodzakelijk. Universiteiten roepen het kabinet op om de broodnodige investeringen die vrijkomen uit het studievoorschot eerder ter beschikking te stellen.”

CNV Zorg & Welzijn

„Wij zijn blij dat de bezuiniging van 400 miljoen euro op de langdurige zorg is teruggedraaid. Dat geld moet bij medewerkers en ouderen terechtkomen en niet verdwijnen in systemen en overhead. CNV Zorg & Welzijn pleit daarom voor een masterplan voor de ouderenzorg, waarin instellingen de behoeften van cliënten en medewerkers op de eerste plaats zetten en met minder bureaucratie te maken krijgen.”

Bouwend Nederland

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: „Deze miljoenennota is bepaald geen ’feestbegroting’ voor miljoenen automobilisten, treinreizigers, scholieren in oude schoolgebouwen en ouderen in verouderde zorgcomplexen. Weliswaar gaan huishoudens er op vooruit, maar de broodnodige echte infra-investeringen en andere verbeteringen blijven uit. Dit is een gemiste kans voor duurzame werkgelegenheid, juist nu de crisis wegtrekt in onze sector. Files groeien dramatisch, ook hebben kleine storingen in het railnet meteen grote gevolgen. Dit kabinet schuift opnieuw de rekening alvast door naar het volgende kabinet.”

Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

„Minister van Onderwijs Jet Bussemaker neemt geen structurele maatregelen om de kwalijke gevolgen van het leenstelsel tegen te gaan. De toegankelijkheid van het onderwijs staat zwaar onder druk, zoals is gebleken uit de dalende instroom onder mbo’ers, studenten met een functiebeperking en studenten wier ouders niet gestudeerd hebben. Ook is het aantal eerstejaarsstudenten dat op kamers gaat gehalveerd. De maatregelen van de minister zijn dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden. Jonge mensen vallen massaal buiten de boot, of worden opgezadeld met gigantische studieschulden. Minister Bussemaker weigert te erkennen dat dit door haar leenstelsel komt, en kondigt wederom geen verbetering aan.”

Jeugdfondsen

„Het kabinet trekt per 2017 structureel 100 miljoen euro extra uit voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn enthousiast dat hierdoor de kwetsbare groep van 400.000 kinderen de kans krijgt om ook mee te doen. Deze kinderen kunnen, doordat er thuis onvoldoende geld is, geen lid worden van een sportclub, dans- of muzieklessen volgen, meedoen tijdens school en recreatieve activiteiten of hun verjaardag vieren. Daardoor kunnen zij zich niet zo ontwikkelen als andere kinderen. Investeren in deze kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en het verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag.”

VNPF

Berend Schans, directeur VNPF, de branchevereniging van poppodia en popfestivals: „Wij vinden het fijn dat er extra geld komt, maar 10 miljoen euro per jaar extra, waarvan 3 miljoen voor onze sector, is echt te weinig. De afgelopen jaren zijn de podiumkunsten hard aangepakt en hebben ze veel veerkracht vertoond. Na alle eerdere bezuinigingen is er gevaar voor vervlakking en verschraling ontstaan doordat festivals en podia veilig gaan programmeren. Mooi zou zijn om ook geld te geven aan nieuwe artistieke programmering en geld te steken in ontwikkeling voor aanstormend talent.”

NPO

Voorzitter Shula Rijxman van de Nederlandse Publieke Omroep: „Nu de broekriem in Nederland iets losser mag, is het tijd om weer fors te investeren in een sterke publieke omroep. De politieke steun is er maar het ontbreekt nu nog aan een financiële slagkracht om al die verschillende groepen in onze samenleving te kunnen blijven bedienen.

Rijxman pleitte in augustus voor een structurele investering van 50 miljoen. „Die 50 miljoen euro is eigenlijk geen geld erbij maar geld dat de afgelopen jaren te veel is weggehaald bij de publieke omroep. Een reparatie die heel hard nodig is om als publieke omroep relevant te blijven in een mediawereld die zo sterk verandert.”

Woonbond

Directeur Ronald Paping van Woonbond: „We zijn verheugd dat er 150 miljoen extra naar de huurtoeslag gaat. Gezien de enorm gestegen huren de afgelopen jaren, en de groeiende groep huurders die de huur met moeite kan betalen, is dat hard nodig. Door de wijziging gaan huurtoeslagontvangers er per maand 10,50 op vooruit. Dat is een goede zaak. Eindelijk gebeurt er iets tegen de toenemende armoede onder huurders, al zijn de grote financiële problemen voor huurders hier niet mee van de baan.”

TLN

TLN-voorzitter Arthur van Dijk: „Wat ons betreft verdient het kabinet een krappe voldoende. Er zijn zure maatregelen genomen maar die hebben er wel voor gezorgd dat de economie weer is gaan draaien. Deze basis moet echter nu gebruikt worden om Nederland en onze sector toekomstbestendiger te maken. Dit kan alleen maar door te investeren, zowel door bedrijfsleven áls de overheid. Het volgend kabinet moet samen met het logistieke bedrijfsleven ook vol inzetten op digitalisering.”

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland: „Het kabinet presenteert een feestbegroting, maar Patiëntenfederatie Nederland vraagt zich af voor wie. Kennelijk is er geld genoeg, alleen merkt de patiënt daar bitter weinig van. In een jaar waarin van alles kan, is er zelfs geen geld vrijgemaakt om het verplichte eigen risico in de zorg te verlagen. Dat blijft op 385 euro per verzekerde staan. Voor mensen die echt zorg nodig hebben en van zorg afhankelijk zijn, valt er niet veel te juichen. Het eigen risico blijft te hoog en de opeenstapeling van eigen bijdrages blijft gewoon ongewijzigd. Hopelijk is de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen de patiënt iets vriendelijker gezind.”

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

„ZN vindt het een goede zaak dat het kabinet het eigen risico in 2017 niet verhoogt en de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de verpleeghuiszorg schrapt. Dat de zorgsector de afgelopen jaren met succes de stijging van de zorgkosten heeft kunnen afremmen, is goed nieuws voor veel Nederlanders en een meevaller voor dit kabinet. ZN zet wel vraagtekens bij de veronderstellingen van het kabinet ten aanzien van de zorgpremie voor 2017. Het kabinet verwacht een premiestijging van 3,50 euro per maand per verzekerde. Daarbij rekent het kabinet er onder andere op dat ook dit jaar de zorgverzekeraars 2 miljard euro van hun reserves zullen inzetten om een hogere premiestijging te voorkomen. Of dit reëel is, zal de komende maanden blijken.”

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI): „Voor een schone en welvarende toekomst van ons land is het noodzakelijk dat we met volle vaart inzetten op de transitie naar een duurzame samenleving. Snelheid en forse stappen voorwaarts blijven nodig. Dat vraagt intensieve samenwerking van de overheid, industrie en wetenschap en forse investeringen.”

De Dierenbescherming

„Hoewel Prinsjesdag duidelijk maakt dat Nederland langzaam uit het economisch dal klimt, biedt de landbouwbegroting van het ministerie van Economische Zaken spijtig genoeg geen ruimere budgetten ter bevordering van het dierenwelzijn. Daarvoor zijn onderzoeksbudgetten nodig en die zijn niet vrijgemaakt. Wel gaan er miljoenen naar het overeind houden van noodlijdende sectoren zoals de varkens- en melkveehouderij die hun malaise aan zichzelf te danken hebben door steeds grootschaliger en intensiever te worden. We zien liever dat de beschikbare middelen op meer plaatsen worden ondergebracht, zodat ze makkelijker toegankelijk worden voor initiatieven op het gebied van dierenwelzijn.”

GGZ Nederland

„In 2017 is er meer geld nodig voor de ggz. Er moeten vooral extra maatregelen worden genomen om de zorg en opvang voor mensen met psychische problematiek te verbeteren. We willen dat mensen door ambulante zorg en/of bemoeizorg niet in crisis komen. Het is mooi dat het kabinet 30 miljoen euro beschikbaar stelt voor de aanpak verwarde personen. Maar voor het adequaat inrichten van crisisplaatsen, vervoer en behandelingen schat GGZ Nederland de kosten vanaf 2017 op 140 miljoen euro op jaarbasis.”

Aedes

Voorzitter Marc Calon van de vereniging van woningcorporaties Aedes: „Steeds meer mensen hebben de huurtoeslag keihard nodig. Eindelijk ziet het kabinet deze ontwikkeling ook onder ogen. Voor huurders is de toeslag een belangrijke steun in de rug. Die gaat in 2017 met een tientje per maand omhoog. Samen met de huurmatiging die woningcorporaties doorvoeren, zorgt de huurtoeslag ervoor dat mensen betaalbaarder kunnen wonen.”

PO-Raad

PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs: „Het kabinet claimt op haar laatste Prinsjesdag dat het primair onderwijs er de komende tijd flink op vooruit gaat. Deze positieve boodschap blijkt vooral gestoeld op gegoochel met cijfers. Het primair onderwijs moet zich niet rijk rekenen. Zo is de belofte dat iedere leraar er volgend jaar 500 euro extra bij krijgt niet nieuw. Dit is het resultaat van een eerder gemaakte afspraak door cao-partners. De PO-Raad roept het volgende kabinet dan ook op vol voor het onderwijs te durven gaan. Hogere salarissen voor leraren zijn broodnodig om het vak aantrekkelijker te maken, nieuwe leraren aan te trekken en een tekort te voorkomen.”

Aedes dringt wel aan op een betere begroting van de huurtoeslag. „Elk jaar weer schat de overheid het aantal ontvangers en het budget te laag in. De afgelopen jaren steeg het aantal huishoudens dat huurtoeslag kreeg met een kwart.”

CNV Onderwijs

Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs: „Als we gaan rekenen dan blijkt tegenover de ’investering’ van 200 miljoen ook een bezuiniging van ruim 400 miljoen euro per jaar te staan. Kortom, het onderwijs wordt enorm gekort. In de keuzes die worden gemaakt, lees ik niets over investeringen in degenen die het in de school daadwerkelijk moeten doen: de leraar en de onderwijsondersteuner. Wij vinden het wel positief dat er wordt geïnvesteerd in gelijke kansen voor kinderen, ook al is dat bedrag te klein.”

Greenpeace

„Hoewel de koning de potentie van zonne-energie benoemde, biedt deze miljoenennota niks nieuws onder de zon. Klimaatverandering is aan de orde van de dag, maar dit kabinet blijft op haar handen zitten. Terwijl we als Nederland zo snel mogelijk af moeten van kolen, olie en gas en overgaan op schone energie.”

Cordaid

Ontwikkelingsorganisatie Cordaid: „Cordaid is geschokt door de korting van 426 miljoen op de budgetten van noodhulp en wederopbouw. Terwijl de wereld in brand staat en de vluchtelingencrisis aan de randen van Europa samenlevingen ontwricht, wordt bij een groeiende economie volgend jaar toch fors bezuinigd op deze budgetten, zo blijkt uit de miljoenennota. We roepen de Tweede Kamer op tijdens de Algemene Beschouwingen deze wereldvreemde bezuinigingen ongedaan te maken.”

Partos

Directeur Bart Romijn van Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking: „De nieuwe rijksbegroting staat ver af van de ambities die het kabinet internationaal lijkt te willen uitstralen. Het is door de slechte cijfers een leeg verhaal. Nu het kabinet dit jaar meevallers te besteden heeft, moet je juist investeren in duurzame ontwikkeling voor iedereen. Je ziet dat maatschappelijke spelers klaar staan om de samenwerking met de overheid daarop aan te gaan. Instabiliteit, armoede en klimaatverandering worden niet aangepakt en die leiden weer tot nieuwe conflicten en migratie.”

Landelijke Huisartsen Vereniging

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV): ,,Het is goed dat er extra geld komt voor de wijkverpleging, die samen met de huisarts een tandem vormt in de wijk. Teleurstellend is het uitblijven van geld voor de tolkentelefoon. Iedere vluchteling die nieuw in een gemeente komt en naar de dokter moet, moet gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon.''