Nieuws
1279947
Nieuws

In verkiezingscampagnes moeten beloften en beweringen kloppen

In de media zien we dat de meeste politieke partijen nu al zijn gestart met hun campagnes voor de verkiezingen van de Tweede Kamer die pas op 15 maart 2017 zullen plaatsvinden. Uit deze start wordt duidelijk welke onderwerpen straks in de campagnes en politieke debatten centraal komen te staan.

Met een kort commentaar van onze kant stippen we ze alvast aan. De politieke tegenstanders van het kabinet Rutte 2, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de SP en GroenLinks, zullen er op hameren dat de coalitie van VVD en PvdA een asociaal beleid heeft gevoerd. Ze beweren dat deze coalitie ons zorg- en sociale stelsel met bezuinigingsoperaties heeft afgebroken en de inkomensongelijkheid fors heeft vergroot.

Sociale uitgaven toegenomen

Met deze bewering zullen de tegenstanders van het kabinet pijnlijk door de mand vallen. Harde cijfers die we hebben samengevat in onderstaande tabel wijzen namelijk op het tegendeel. Sinds het aantreden van Rutte 2 zijn de uitgaven voor zorg en sociale zekerheid juist toegenomen.

 

De tabel laat zien dat Rutte 2 vooral heeft bezuinigd op de collectieve uitgaven voor openbaar bestuur, infrastructuur en het bedrijfsleven (minder subsidies). De uitgaven voor sociale zekerheid zijn de periode 2012-2017 met bijna 9 miljard euro toegenomen. Bij de collectieve zorguitgaven zien we dat deze als aandeel in het BBP zijn gedaald van 9,8% naar 9,5%. Deze daling komt voor rekening van bezuinigingen op de AWBZ/Wlz. Maar ondanks deze bezuiniging liggen de totale zorguitgaven in 2017 ruim 4 miljard euro hoger dan in 2012.

Zonder ingrijpende maatregelen zullen de uitgaven voor zorg de komende decennia blijven toenemen. Niet alleen door vergrijzing, maar in iedere levensfase nemen de kosten toe; meer en betere zorg (o.m. door het gebruik van innovatieve technologie).

Kiezersbedrog

Door deze ontwikkeling zullen modale inkomens in 2030 meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan zorgpremies (nu is dat ruim 20%). Deze toename leidt tot hogere loonkosten bij bedrijven en dat kost banen.

Een nieuw kabinet zal dan ook met een ingrijpend maatregelenpakket deze kostenstijging moeten afremmen. Bij de start van het kabinet zou daarvoor een staatscommissie kunnen worden ingesteld die snel met voorstellen komt. Daarbij zal ook een nieuwe financieringswijze aan de orde moeten komen, zoals (mede)bekostiging uit de BTW en accijnzen. Politieke partijen die kiezers lagere kosten en een betere zorg beloven, maken zich schuldig aan kiezersbedrog.

Inkomensongelijkheid

Wereldwijd behoort Nederland tot de landen met de kleinste inkomensongelijkheid. Deze ongelijkheid is onder Rutte 2 niet toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is onze inkomensongelijkheid al bijna vijftien jaar stabiel. Uit kiezersonderzoek blijkt ook dat dit thema bij de meeste kiezers niet in de top vijf staat van onderwerpen die politiek Den Haag moet aanpakken.

Partijen die dat wel willen doen gebruiken bovendien een verkeerde methode. Ze komen met belastingverhogingen die slecht uitpakken voor onze werkgelegenheid en bovendien niet leiden tot minder ongelijkheid.

Banen

Alle partijen willen extra banen scheppen, waarbij de voorkeur uitgaat naar vaste arbeidscontracten. Verreweg de beste methode om (vast) werk te creëren is een combinatie van de volgende maatregelen: een forse verlaging van werkgeverslasten, het beperken van de doorbetaling bij ziekte, het intrekken van de Wet Werk en Zekerheid en de zogenoemde Wiebes-maatregelen (terug naar de simpele VAR-verklaring, met een goede controle). Daarnaast moet volop worden ingezet op digitalisering en innovatieve technologie.

Ook is het nodig dat ouderwetse, bureaucratische en dure cao’s die vast werk in de weg staan en flexwerk juist bevorderen, worden tegengegaan. Politieke partijen die met voorstellen komen voor belastingverhogingen voor bedrijven en burgers moeten er eerlijk bij vertellen dat ze met deze lastenverzwaringen geen banen scheppen maar vernietigen.

In het PvdA-verkiezingsprogramma wordt voorgesteld 100.000 (gesubsidieerde) banen te scheppen bij overheden, scholen en (sport)verenigingen. Op basis van onze eigen politieke ervaring met deze zogenoemde ‘kunstbanen’, adviseren wij daaraan niet te beginnen. Ze zijn duur, bieden de deelnemers geen echt toekomstperspectief en leiden tot teleurstelling. Met om- en bijscholing en praktijkervaringsplaatsen die gericht zijn op de nieuwe arbeidsmarkt waarbij het kunnen omgaan met nieuwe technologie op alle niveaus centraal staat, wordt dat perspectief wel geboden.

Minder Brussel

De wens van veel politieke partijen om de bemoeienis van Brussel met nationaal beleid af te remmen, kan alleen worden gerealiseerd als een nieuw kabinet vanaf de start op de trommel slaat en de Europese Commissie duidelijk maakt dat Nederland waar mogelijk meer Brussel zal blokkeren en met andere landen het voortouw zal nemen tot minder Brussel. Daarnaast moet een nieuw kabinet laten zien dat dit menens is door gebruik te maken van het vetorecht.

Rutte 2 kan daarmee nu al beginnen door Brussel te melden dat Nederland geen maatregelen zal accepteren die inbreuk maken op onze fiscale soevereiniteit. Afgelopen zomer maakte mededingingscommissaris Vestager al gebruik van omstreden staatssteunregels om Nederland fiscaal onder curatele te stellen en afgelopen week kwam Eurocommissaris Pierre Moscovici van belastingzaken met voorstellen die er toe leiden dat Brussel de baas wordt over onze winstbelasting. Rutte zou Pierre nu al moeten laten weten dat deze voorstellen door een Nederlands veto getroffen zullen worden.