Nieuws
1283078
Nieuws

Richten op slim en groen

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

Door de effecten van een viertal ontwikkelingen zullen het komende decennium onze maatschappij, economie en arbeidsmarkt ingrijpend veranderen.

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg

Daarbij gaat het om de verdere opmars van opkomende economieën als China, digitalisering, innovatieve technologie ( onder meer kunstmatige intelligentie en robots) en de invoering van klimaatmaatregels op basis van het Klimaatverdrag van Parijs (www.klimaatverdragparijs.nl).

Daarnaast slaat de vergrijzing toe. De gezamenlijke effecten van deze ontwikkelingen worden nu al zichtbaar. De verwachte economische groei voor de komende jaren ligt in veel landen laag (tussen 1%-2%), de banengroei is mager, de werkloosheid  daalt niet snel genoeg en het verschil in baankansen voor laag en hoogopgeleiden neemt toe. 

Voor ons land is sprake van een opvallend positief punt en dat is de sterke economische positie van Nederland in vergelijking met de meeste andere landen.

Fundament

Het kabinet Rutte 2 laat een land achter dat met de juiste maatregelen de toekomst met optimisme tegemoet kan zien. Toen de coalitie van VVD en PvdA  in november 2012 van start ging, had Nederland een krimpende economie, daalde de werkgelegenheid en lag het overheidstekort rond de 4%.

Nu staat Nederland op alle belangrijke internationale lijstjes in de top tien. Het gaat daarbij om economische groei, hoge welvaart, gezonde overheidsfinanciën, goede prestaties van het bedrijfsleven en de toegenomen koopkracht van burgers.

We behoren bovendien tot  de kopgroep van landen met een prima sociale zekerheid, een gelukkige bevolking en een kleine inkomensongelijkheid.

Afkeer

Tegenstanders van Rutte 2 hebben geen boodschap aan deze prestaties, menen dat ze niet kloppen en vinden zelfs dat het slecht gaat in Nederland.

Volgens peilingen zijn het vooral ontevreden burgers die op de PVV stemmen; ze menen dat met Geert aan het roer alles beter wordt. Ook veel stemmers op de SP hebben een afkeer van Rutte 2 en verwachten veel van Emile Roemer.

Maar SP- en PVV-kiezers moeten ermee rekening houden dat Geert en Emile, na de verkiezingen, weer vanuit de oppositiebanken blijven roeptoeteren. Gezien de weerzin van de meeste politieke partijen tegen de PPV staat nu al vast dat deze partij geen deel zal uitmaken van een nieuw kabinet waaraan de VVD deelneemt. Dat geldt ook voor de SP.

Socialistisch programma

Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma  van de SP afgelopen week, zei Roemer dat de liberalen de afgelopen vier jaar de samenleving hebben afgebroken.

En de kans om samen met de VVD in een coalitie te gaan zitten acht Emile net  zo groot als een fusie tussen Ajax en Feyenoord. Het SP-verkiezingsprogramma is klassiek socialistisch met belastingverhogingen voor hogere inkomens en mensen met vermogens, forse lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven en een ongekende nivellering. 

Daarnaast heeft de SP een duur wensenlijstje, zoals een verhoging van het minimumloon, de AOW en de uitkeringen met 10%. Andere voorstellen zijn om het eigen risico af te schaffen en de huren te verlagen.

Gratis bier

Hoe deze peperdure wensen worden gefinancierd, is niet aangegeven. In politiek Den Haag wordt dan ook gezegd dat Roemer met gratis bier kiezers wil werven. 

Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB),eind dit jaar, wordt zichtbaar wat de effecten van het SP-beleid voor de Nederlandse samenleving zijn.

We kunnen nu al verklappen dat dit beleid desastreus zal uitwerken. Alleen al het verhogen van het minimumloon zal volgens het CPB-computermodel tot een extra kostenpost voor het bedrijfsleven leiden van circa 5 miljard. Door deze lastverzwaring zullen rond de 80.000 banen verloren gaan; het gaat vooral om het verlies aan werk voor lager opgeleiden.

Valse beloften

Onze gezondheidszorg is een belangrijk verkiezingsthema. Verschillende politieke partijen willen het eigen risico afschaffen, maar dat kost bijna vier miljard euro. De zorguitgaven zijn de afgelopen veertig jaar gestegen van 8 naar circa 13 % van het BBP en blijven de komende decennia stijgen.

Niet alleen door vergrijzing, maar in iedere levensfase nemen de kosten toe door betere en duurdere zorg ( onder meer door het gebruik van innovatieve technologie). 

Modale inkomens dragen nu al bijna een kwart van hun inkomen af aan zorgpremies. Zonder maatregelen lopen deze kosten in 2040 op tussen 30% en 45% van het inkomen. Deze stijging zet de solidariteit in de zorg  onder druk en leidt ook  tot een forse verhoging van de loonkosten bij bedrijven en dat gaat veel banen kosten.

Onder de loep

Daarom is het verstandig ons zorgstelsel breder onder de loep te nemen en geen overhaaste beloften te doen, zoals afschaffen van het eigen risico. Daarom is het een slecht idee van de PvdA om deze afschaffing te bekostigen uit een verhoging van de inkomstenbelasting; alle schijven worden met 1 % verhoogd. 

Deze financieringsmethode  staat haaks op de noodzaak om de lastendruk op arbeid juist te verlagen. Voor deze ondoordachte methode is waarschijnlijk geen Kamermeerderheid te vinden. Gezien de stijgende zorgkosten is een andere financieringswijze die leidt tot minder lasten op arbeid dringend nodig.

Een deel van de zorgkosten zou daarom gefinancierd moeten worden uit de BTW en de accijnzen ( onder meer alcohol en sigaretten).

Richten op toekomst

In de tot op heden verschenen verkiezingsprogramma’s missen we de urgentie om snel in te spelen op de (economische) toekomst die gekenmerkt wordt door digitalisering, innovatieve technogie en klimaatmaatregelen.

Banen worden vooral gecreëerd  door startende ondernemers en bedrijven met een personeelsbestand van tussen de een en tien werknemers, met name in de smart industry (www.smartindustryboek.nl).

De beste methoden om banen te scheppen zijn een verlaging van werkgeverslasten, de inzet van digitalisering en nieuwe technologie, voldoende mogelijkheden voor bedrijfskredieten, een lagere administratieve lastendruk voor ondernemers en een eenvoudig belastingstelsel voor bedrijven.

Daarnaast zijn toekomstgerichte studies, opleidingen en omscholingsprogramma’s van cruciaal belang. Veel onderwijsinstellingen leiden nog op voor banen die straks niet meer bestaan en niet voor de banen van morgen. En die zijn te vinden bij de winnaars in de nieuwe economie en dat zijn bedrijven die  technologisch voorop lopen en groen zijn.

Meld u hier gratis aan voor de nieuwsbrief van DFT Avond.