Nieuws/Binnenland
1727510
Binnenland

Toezichthouder kan werken met ’sleepwet’

DEN HAAG - De onafhankelijke toezichthouder CTIVD vindt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) „niet volmaakt, maar wel in balans.” De wet wordt ook wel ’sleepwet’ of ’aftapwet’ genoemd.

In een eindbalans laat ze weten dat er nu „in voldoende mate” recht wordt gedaan aan de belangen van zowel de nationale veiligheid als de rechtsbescherming van de burger. Verder is de wet voor haar als toezichthouder „werkbaar”.

Maar omdat veel zaken zijn geregeld via moties, toelichtingen en toezeggingen van het kabinet is de wet niet volmaakt. „Het zou de rechtszekerheid op de langere termijn gediend hebben als deze in de wet zelf waren opgenomen.”

De Wiv geeft veiligheidsdiensten AIVD en MIVD ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel. Tegenstanders vrezen voor een aantasting van de privacy. Op 21 maart wordt er een raadgevend referendum gehouden over de de wet.

Volgens de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) zijn „de waarborgen ter bescherming van de rechtsbescherming van de burger versterkt.” Ook zijn er waarborgen opgenomen om het willekeurig gebruik van verzamelde gegevens door de diensten te voorkomen.

De CTIVD denkt effectief toezicht te kunnen uitoefenen. Al is dat laatste wel volgens haar wel afhankelijk van de wijze waarop de inlichtingendiensten in de praktijk invulling zullen geven aan onder meer de zorgplicht voor de kwalitatief goede gegevensverwerking. Ze belooft „vanaf de inwerkingtreding voortvarend en intensief toezicht” zal uitoefenen.

De wet die in het voorjaar van kracht moet worden, zal na twee jaar worden geëvalueerd.