Nieuws
2468442
Nieuws

Geen onderzoek naar samenwerking met orthodoxe moskeeën

Halsema: ’Zorgen over salafisme in Amsterdam’

Amsterdam - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat niet samenwerken met salafistische en orthodoxe organisaties, zoals door haar voorganger Jozias van Aartsen was voorgesteld. Halsema schrijft dat de ontwikkeling van salafistische instellingen in Amsterdam haar „zorgen baart.” Daarnaast wil ze meer mogelijkheden om haatpredikers in het vervolg buiten te deur te houden.

Halsema schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat ze zich afgelopen weken heeft ingelezen in het beleid van Amsterdam dat ’radicalisering en polarisatie’ moet voorkomen. In de brief verwijst Halsema het door Jozias van Aartsen aangekondigde onderzoek naar samenwerking met orthodoxe en salafitische Islamitische organisaties naar de prullenbak. Ze kiest een „andere benadering” en wil een ’solide wetenschappelijk netwerk opbouwen’ dat op het gebied van radicalisering gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Halsema meldt dat jihadisme de belangrijkste terroristische dreiging in Nederland vormt en dat geldt ook voor Amsterdam. „Vrijwel alle meldingen van radicalisering in onze stad gaan over jongeren die het jihadistische gedachtengoed aanhangen”, aldus de burgemeester. Ze verwijst naar aanslagen in andere Europese steden en meldt dat het dreigingsniveau nog altijd op niveau 4 staat. „De oorlog in Syrië en de verdediging van het kalifaat golden de afgelopen jaren voor jihadisten als rechtvaardiging voor de gewapende strijd. Nu is het huidige geweld in Europa een doel op zich.”

Deel deze zorg

Halsema citeert daarbij een onderzoek waaruit blijkt dat er een risico is op vermenging tussen criminele en jihadistische netwerken en milieus. „In Amsterdam baart de ontwikkeling van salafistische netwerken zorgen”, schrijft Halsema. Ze wijst naar het Kabinet, dat haar zorg heeft uitgesproken ’over die personen en die organisaties die vanuit bepaalde salafistische leerstellingen aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering en die de vrijheid van anderen proberen in te perken. „Ik deel deze zorg”, aldus Halsema.

„Ook in Amsterdam lijkt er een groeiend aantal moskeeën te zijn waarvan het bestuur, de vaste imam, externe sprekers en de bezoekers het salafistische geloof aanhangen of prediken. Soms helt dit over van orthodoxie naar een fundamentalistische, agressieve afkeer van de democratische rechtsstaat en van de gelijkwaardigheid van bijvoorbeeld vrouwen en homoseksuelen.”

Maatregelen

In haar brief aan de gemeenteraad kondigt ze alvast een aantal maatregelen aan, voor er in het najaar een inhoudelijk plan komt. Sowieso komt er een betere screening voor ambtenaren die met heel vertrouwelijke informatie omgaan. „Met de minister van BZK ga ik in overleg om het aantal functies uit te breiden dat door de AIVD wordt gescreend.” Ook wordt het Meld- en Adviespunt Radicalisering beter bekend gemaakt. In 2017 en 2018 was er een afname van meldingen. „Dit zou kunnen wijzen op minder radicalisering maar logischer is te veronderstellen dat de bekendheid van het meldpunt niet groot genoeg is.”

Haatpredikers weren

Daarnaast vindt de burgemeester dat ze te weinig middelen heeft om anti-integratieve en antidemocratische uitingen tegen te gaan. „Terugkerende kwesties zijn sprekers met een radicale, jihadistische boodschap of (salafistische) moskeeën die geld ontvangen uit landen als Koeweit of Saoedi-Arabië.”

Hoewel de gemeente bij vergunningen, gronduitgifte, een huurovereenkomst en de Wet Bibob om financiële openheid kan vragen en bij salafistische predikers ook politie en het OM in de zaal kan laten plaatsnemen, is er volgens Halsema soms behoefte aan „steviger maatregelen en blijkt de gemeente daartoe niet de instrumenten te hebben.” Halsema: „In overleg met de G4, de NCTV en andere relevante partners maakt ik de komende maanden een inventarisatie van de eventuele tekortkomingen in het bestuurlijk instrumentarium en bereid ik een voorstel voor aanpassing voor.”

Ze vindt het „niet acceptabel” als „Amsterdamse burgers door een buitenlandse overheid met financiële en politieke middelen worden overreed of gedwongen om geloofsopvattingen aan te hangen of uit te dragen.”

In het najaar krijgt de gemeenteraad een aangepast programma radicalisering en extremisme voorgelegd. In Amsterdam zijn 59 personen in een speciaal anti-radicaliseringsprogramma opgenomen, waarvan 20% vrouwen.