Nieuws
2615454
Nieuws

’Migratie? Nederland moet nationaal belang laten prevaleren’

Jan van de Beek.

Jan van de Beek.

AMSTERDAM - Hoe vol is Nederland? Daarover discussiëren migratie-onderzoeker Jan van de Beek en directeur Jurriën Koops van de bond van Uitzendbureaus ABU. „Nederland moet, net als Canada en Australië, het nationaal belang vooropstellen bij immigratie”, betoogt Van de Beek - hieronder de rest van zijn oproep.

Jan van de Beek.

Jan van de Beek.

Migranten moeten worden geselecteerd op hun kansen op integratie. Dat is niet alleen beter voor ons land, maar ook voor de immigrant. Die laatste heeft meer kans op succes en voelt zich meer gewaardeerd en welkom dan nu vaak het geval is.

Een belangrijke reden om migratie te reguleren is de bevolkingskrimp en -groei. Nederland heeft nu 17 miljoen inwoners. Zonder immigratie kan de bevolking krimpen tot zo’n 12 miljoen in het jaar 2100. Van hen zal – zonder huwelijksvermenging – ongeveer 8 miljoen nakomeling zijn van de huidige autochtonen. Die daling komt door de vergrijzing en het lage kindertal per vrouw. Blijft de netto-migratie tot het einde van deze eeuw echter op het niveau van de afgelopen paar jaar, dan kan de bevolking groeien tot 24 miljoen inwoners.

Nederland moet dus keuzes maken door migratie te reguleren. Willen we geringe migratie en matige bevolkingskrimp? Dat leidt tot allerlei uitdagingen, denk alleen al aan het overtollig vastgoed dat daardoor vrij komt. Of zien we onszelf als een grote, volle stadstaat aan de rand van Europa? Dynamisch wellicht, maar hoe past dit bij de huidige klimaat-, natuur- en milieudoelstellingen? Met name links moet zich realiseren dat grootschalige migratie het behalen van deze doelen bemoeilijkt. Nu al is de ecologische voetafdruk van Nederland veel groter dan het grondoppervlak.

Verder gaat het niet alleen om aantallen. Migranten zijn mensen die hun cultuur, normen en waarden meebrengen. De multiculturele samenleving is leuk als het gaat om eten, muziek en andere culturele uitlatingen. Maar als er sprake is van conflicterende waardensystemen of concurrerende rechtssystemen – denk aan de sharia – dan is de lol er snel af. We moeten nadenken over vragen als: hoeveel niet-liberale immigranten kan een liberale democratie aan? En: houden we met toenemende diversiteit voldoende gemeenschappelijke basis om die liberale democratie in stand te houden?

Veel hangt af van het gedrag van de toekomstige immigranten. Gaan ze bijvoorbeeld huwelijken aan met autochtonen, zoals Surinamers en Antillianen doen? Dan komt integratie haast vanzelf tot stand. Of blijven ze gericht op de eigen religie en herkomstgroep, zoals we bij veel Turken en Marokkanen zien? Grootschalige zelfsegregatie zal het samenleven bemoeilijken.

Ook de verzorgingsstaat vraagt om migratieregulering. Migratie geeft immigranten in feite toegang tot een verzekering waar ze niet aan hebben bijgedragen. Dit is maar beperkt mogelijk. De verzorgingsstaat betekent in de praktijk vooral herverdeling van hoogopgeleiden naar laagopgeleiden. Daarom moet migratie selectief zijn op opleidingsniveau. Zo wordt voorkomen dat de lonen van laagopgeleiden worden gedrukt en de verzorgingsstaat wordt ondermijnd.

Om die reden moeten we het vrije verkeer van personen binnen de EU reguleren met arbeidsvergunningen. Het is geen bezwaar dat Centraal-Europeanen komen werken in Nederland, maar we moeten voorkomen dat er verdringing of loondrukking optreedt. Daarnaast moeten we af van het VN-vluchtelingenverdrag. Asielmigranten doen het veruit het slechtst op de arbeidsmarkt met grote uitkeringsafhankelijkheid en kosten tot gevolg. Asiel is nu een open-einde regeling zonder bovengrens. Asiel moet een gunst worden, in plaats van een recht.

Jan van de Beek.