Nieuws
434937
Nieuws

Voorkom kortingen op pensioenen

Kortingen op pensioenen moeten worden voorkomen. Dat kan als werkgevers, werknemers en pensioenfondsen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen en snel met een nieuwe pensioenstelsel komen.

Afgelopen dinsdag maakten de vijf grootste pensioenfondsen van ons land bekend dat miljoenen pensioenspaarders het risico lopen op een korting op hun pensioen. Vier fondsen hadden vorige maand een dekkingsgraad van minder dan 90 procent. Volgens de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB) moeten pensioenfondsen die onder deze grens zakken maatregelen treffen, zoals het korten op pensioenen, om de dekkingsgraad te verbeteren.

Kortingen gaan niet onmiddellijk in, omdat DNB kijkt naar de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden op de laatste dag van het jaar. Als de dekkingsgraad van de fondsen op 31 december niet is verbeterd en onder de kritische grens ligt, moeten ze in 2017 gaan korten. Dit kan voor miljoenen ouderen tot een daling van de koopkracht leiden.

Compenseren

Daarom hebben de fondsen een beroep op het kabinet gedaan om kortingen op enigerlei wijze te compenseren. Ze zijn van mening dat pensioenspaarders de rekening betalen van de lage rente politiek van de Europese Centrale Bank (ECB) die vorige week de rente nog verder heeft verlaagd. Op zich is het waar dat spaarders en pensioenfondsen veel last hebben van het monetaire beleid van de ECB, maar vergeten wordt dat voor spaarders vooral de reële rentevoet relevant is. Dat is de nominale rentevoet minus de inflatie. De reële rentevoet is in veel Europese landen nu licht positief, maar inderdaad extreem laag. Toch kunnen de fondsen de lage dekkingsgraad niet zomaar afschuiven op de ECB. Dat is te gemakkelijk. Zo heeft DNB er al terecht op gewezen dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben en in het verleden zelf keuzes hebben gemaakt die verkeerd hebben uitgepakt. Er zijn fondsen die dat ook toegeven. Bovendien ligt een beroep op het kabinet niet voor de hand.

Koopkracht

Pensioenen zijn in Nederland een onderlinge zaak van werkgevers en werknemers en niet van het kabinet. Niettemin zijn er wel redenen om ook politiek Den Haag bij deze problematiek te betrekken. De afgelopen jaren is de koopkracht van veel ouderen achter gebleven bij die van werkenden en een verdere verslechtering valt dan ook niet te verdedigen en vergroot de armoedeproblematiek binnen deze groep. Minder koopkracht voor ouderen heeft ook negatieve effecten op de economische groei in ons land. De vraag is wel wat de beste oplossing is om deze dreigende koopkrachtdaling te voorkomen.

Van de kant van de fondsen is een verhoging van de AOW voorgesteld. Deze verhoging wordt gefinancierd door de werkenden, want die betalen AOW-premie en gepensioneerden niet. Er kleven twee zware nadelen aan dit voostel. Het biedt geen structurele oplossing en leidt tot een ongewenste hogere lastendruk op arbeid die in Nederland nu al veel te hoog is. Door verschillende Kamerfracties wordt gedacht aan een verhoging van de rekenrente voor pensioenfondsen waarmee de dekkingsgraad kan worden verhoogd en kortingen in 2017 worden voorkomen. De verwachting is dat dit voorstel op bezwaren zal stuiten bij DNB die vorige zomer al met een aanpassing is gekomen.

Beste oplossing

De afgelopen jaren is van verschillende kanten de noodzaak bepleit van een nieuw pensioenstelsel met veel meer keuzes voor de deelnemers en een flexibele pensioendatum tussen 60-70 jaar waarbij tegelijk een betere welvaartsverdeling tussen ‘jong’ en ‘oud’ kan worden gerealiseerd. Op dit moment liggen er al verschillende ideeën voor een nieuw stelsel op tafel. Daarom is de beste oplossing dat werkgevers en werknemers zelf hun verantwoordelijk nemen en zo spoedig mogelijk met een concrete uitwerking komen. Tot die tijd kan de politiek het mogelijk maken dat kortingen achterwege blijven.

Omdat in veel huiskamers in dit land de zorgen over het pensioen zijn toegenomen, is het gewenst dat fondsen en politiek de gedachte bij mensen wegnemen dat hun pensioenen verdampen en fondsen dreigen om te vallen. Nederland heeft sterke en solide fondsen en ons pensioenstelsel staat op de tweede plaats van de wereldranglijst van beste stelsels en die mooie positie moeten we zien te handhaven.