Nieuws/Binnenland
866737
Binnenland

Verzekeringsrisico's ouderen groter

Hoe ouder de verzekerde, hoe meer schade hij heeft bij een verkeersongeluk. De uitkering bij blikschade in de categorie 80-85 jarigen ligt ruim dertig procent hoger dan bij 30-35 jarigen. Opvallend is ook dat senioren vaker een claim indienen in verband met verduistering van dure spullen.

Dat blijkt uit een analyse van verzekeringsrisico’s door de jaren heen, uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

„Het ligt misschien voor de hand dat iemands leeftijd van invloed is op de risico’s die hij loopt of bereid is te nemen. Toch is het aardig nu eens ‘bewijs’ te hebben voor het solidariteitsprincipe”, stelt Rudi Buis van het Verbond. „Bovendien kwamen we tijdens het uitpluizen van de cijfers meer opvallende dingen tegen.”

Buis doelt onder meer op de gemiddelde hoogte van de schade-uitkering voor motorrijtuigenverzekeringen per leeftijdscategorie. „Die neemt toe naarmate de leeftijd van een verzekeringnemer stijgt. Het beperkt zich niet alleen tot materiële schade maar zijn ook te zien bij letselschade. De conclusie is dan ook aannemelijk is dat aan leeftijd gekoppelde functiebeperkingen hiervan de oorzaak zijn.”

Uit de analyse blijkt ook dat mensen in de leeftijdscategorie waarin men thuiswonende kinderen heeft, vaker iets claimen op de aansprakelijkheidsverzekering. „Na het 55e levensjaar duikt het aantal claims weer onder het gemiddelde. Daarnaast blijkt dat mensen vanaf vijftig jaar vaker verzoeken indienen in verband met schade aan bijzondere bezittingen. Logisch omdat bezit, zoals sieraden en kunst, in de loop der jaren toeneemt. Ook kan het zijn dat mensen na hun vijftigste de kostbaarheden van ouders erven. Hier geldt dus: waar meer van is, kan meer schade worden geleden en dat leidt uiteindelijk tot meer claims.”

Een ander opvallend resultaat is dat verzekeringsnemers ouder dan tachtig jaar vaker dan gemiddeld iets claimen in verband met verduistering. „Aangezien dit ook de leeftijd is waarbij het aantal verhuizingen naar verzorgingshuizen begint toe te nemen, is er wellicht een verband”, stelt Buis. „Dit resultaat lijkt namelijk overeen te komen met eerder onderzoek, waaruit bleek dat regelmatig sprake is van verduistering en diefstal in een verzorgingshuis.”

De gemiddelde claimuitkering voor 85-plussers bij inbraak/inboedel is €655 en bij blikschade aan de auto €1093. Bij 30-35-jarigen is dat respectievelijk €525 en €757.

Volgens de zegsman gaat het om serieuze claims. „Het heeft absoluut niets te maken heeft met fraude. Want het is vaak een veelgehoord motief dat mensen menen wel eens wat extra te mogen claimen omdat ze al zoveel jaren premie betalen. Volgens onze statistieken is dat niet van toepassing op de oudere groep verzekerden. Het zijn juist jongeren die zich hier aan bezondigen.”