Nieuws
978056
Nieuws

Tegenstanders EU hebben voorsprong

De economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen dat de anti Europa partijen een grote kans maken op verkiezingswinst bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Met hun simpele boodschap dat de EU de schuld is van alle ellende in hun land, zoals een hoge werkloosheid, een zware lastendruk en buitenlanders die banen inpikken, scoren ze vooral bij kiezers die getroffen zijn door de economische crisis.

Boodschap pro-Europa komt niet over

Eind mei vinden er verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. In verschillende landen zijn de campagnes al gestart. Vooral de politieke tegenstanders van de EU roeren zich al. Ze maken zich sterk voor het opblazen van de EU en de eurozone. Uit peilingen blijkt dat anti-Europa partijen, zoals in Nederland de PVV van Wilders en in het VK de Ukip van Nigel Farage, hoog scoren. Die scores hebben ze vooral te danken aan een simpele boodschap. “De bureaucraten in Brussel hebben ons land overgenomen en er een puinhoop van gemaakt”.

Vervolgens wordt alle ellende in hun land, zoals de hoge werkloosheid en de zware lastendruk aan de EU toegeschreven. Daarom, zo houden ze de kiezers voor, is er maar één oplossing: zo snel mogelijk uit de EU en weer baas in eigen huis. Bij veel kiezers, met name de groep die hard door economische crisis is getroffen, is dat gemakkelijk scoren, vooral ook omdat de anti-Europa politici zwijgen over de desastreuze effecten van het verlaten van de EU.

 

Campagnetechniek anti Europa scoort

Weer baas in eigen huis, klinkt goed, maar wat dat betekent voor werk en inkomen van burgers? Daar willen de anti-Europa partijen het niet over hebben. Dat deze champagnetechniek goed uitpakt, zagen we recent in het VK, waar de BBC twee tv-debatten over het VK-lidmaatschap van de EU uitzond. Het debat ging tussen LibDems-leider en EU-fan Nick Clegg en Nigel Farage die het VK aan de Britten ‘wil teruggeven’ en daarom de EU zo snel mogelijk wil verlaten.

Nick Clegg koos voor een rustige inhoudelijke aanpak, waarbij hij goed gedocumenteerd met harde feiten de voordelen schetste van het EU-lidmaatschap en de nadelen van een opzegging, zoals een fors verlies aan banen en minder welvaart. Farage deed de voordelen af als ‘Eurofiele’ propaganda en de nadelen als bangmakerij. Daarnaast hield hij de kijkers voor dat door de bureaucraten van de EU veel Britten hun baan kwijt raakten aan arbeidsmigranten uit ander landen. Volgens de polls na afloop van de twee debatten was Farage de grote winnaar. Nick Clegg die Farage had uitgedaagd voor de debatten in de hoop zo kiezers te kunnen winnen voor zijn partij bij de Europese verkiezingen, zit nu met een kater.

Leren van de Engelse tv-debatten

De pro-Europese partijen die binnenkort met hun campagne beginnen, kunnen hun voordeel doen met deze debatten. Met het naar voren brengen van de voordelen van de EU en de nadelen van uittreding verlies je de tv-debatten van populistische anti-Europa-politici. Vooral door de economische crisis in Europa hebben deze politici de afgelopen jaren het tij meegekregen. Dit blijkt ook uit Europese peilingen. In 2007, vlak voor het uitbreken van de crisis, waren de EU en de euro populair: een ruime meerderheid van de burgers in Europa was voorstander. Naarmate de gevolgen van de economische malaise toenam, zagen we een aanwas van tegenstanders van de EU.

Tot voor kort kregen de anti-Europa partijen ook nog steun van een keur aan deskundigen en onheilsprofeten die als sinds de invoering van de euro de ondergang van de EU voor spellen. Nu de economie van de EU, waaronder ook de zuidelijke eurolanden, een duidelijk herstel laat zien, hoor je ze niet meer. Maar dit herstel is bij veel burgers nog onvoldoende merkbaar om voordelig uit te pakken voor de pro-Europa partijen.

Bovendien hebben deze partijen boter op hun hoofd. Zo doen ook zelf hun uiterste best om kiezers te paaien door forse kritiek op Brussel te hebben en te zeggen dat ze bevoegdheden gaan terughalen. En als ze problemen in eigen land hebben dan wordt de EU vaak als boosdoener aangewezen. Deze houding doet flink afbreuk aan hun geloofwaardigheid. Daarnaast speelt ook het media beeld een rol van Europese regeringsleiders die te lang hebben geaarzeld om eensgezind en krachtdadig de Europese schuldencrisis aan te pakken. Uiteindelijk hebben ze gesteund door de Europese Centrale Bank wel doorgepakt en plukken we daarvan de eerste vruchten, maar daarmee is het negatieve sentiment in de publieke opinie nog niet weggenomen.

 

Pro-Europa heeft geen baat bij vluchtige tv-debatten

In het huidige klimaat hebben pro-Europa partijen er geen baat bij anti-Europa partijen een tv-debatpodium te geven waar ze gemakkelijk kunnen scoren met populistische boodschappen anti-Europa die het bij veel kijkers goed doen. Ze kunnen hun campagnes beter gebruiken om de kiezers op basis van een goed doortimmerd verhaal te overtuigen van de noodzaak van Europese samenwerking en de voordelen die dit heeft voor ons inkomen, werk en welvaart. De knelpunten en bezwaren moeten ze daarbij niet onvermeld laten en ook niet de oplossingen die ze daarvoor aandragen.

Vrees voor verkiezingswinst van anti-Europa

Binnen het Europese bedrijfsleven en in Brussel neemt de vrees toe dat het Europese ondernemingsklimaat wordt beschadigd door een mogelijk forse verkiezingswinst van anti-Europa partijen. Die uitkomst remt de groei en het economisch herstel in Europa. Ondernemers zijn massaal voorstander van de EU en de euro. In alle lidstaten geven ze aan dat ze de voordelen van de EU en de euro nodig hebben om in de harde internationale concurrentiestrijd overeind te kunnen blijven.

Ondernemers hebben dan ook weinig op met de anti-Europa partijen die de EU willen opblazen. Het zijn ‘vijanden’ van de EU. Ze brengen schade toe aan het Europese ondernemings- en investeringsklimaat. Een voorbeeld zagen we in Nederland toen PVV-leider Geert Wilders als gedoogpartner van het kabinet Rutte 1 door doldrieste acties het internationale imago van ons land en daarmee ook ondernemers schade toebracht

De schade die door de anti-Europa partijen aan het bedrijfsleven wordt toegebracht, leidt tot een verlies aan werkgelegenheid. De meeste burgers in de EU zijn voor hun werk en inkomen afhankelijk van het Europese bedrijfsleven. Door krimpende overheden zal die afhankelijkheid nog toenemen. Omdat de anti-Europa politici er geen belang bij hun kiezers kenbaar te maken dat ze bij het bedrijfsleven geen voet aan de grond krijgen en zelfs als ‘vijanden’ worden beschouwd, wordt het hoog tijd dat de voorstanders van de EU, waaronder werkgevers en vakbonden, dit gegeven veel beter dan tot op heden in de publieke opinie gaan uitdragen.

Wie toch wil debatteren, zal het over een andere boeg moeten gooien

De praktijk leert dat tegenstanders van de EU niet overtuigd worden met de uitkomsten van onderzoeken die aangeven dat de EU voor de burgers van alle lidstaten per saldo een hogere welvaart betekent. Ze doen dat af als ‘eurofiele’ propaganda. De kans om kiezers ‘weg te halen’ bij anti-Europa partijen kan toenemen door goed beargumenteerd duidelijk te maken dat deze politici geen oplossingen bieden en met hun opstelling en optredens inkomens en banen in gevaar brengen. Daarnaast moet aan alle burgers in Europa duidelijk gemaakt worden dat de politici van deze partijen in de wereld van het ondernemen niet welkom zijn en als ‘vijandig’ worden beschouwd; ze schaden het Europese ondernemingsklimaat.

Als politieke standwerkers en vijand van het bedrijfsleven hebben ze kiezers niets te ‘bieden’: geen werk, geen inkomen, helemaal niets.  Sterker nog, ze vernietigen banen. Deze boodschap moet er ingehamerd worden.