Nieuws/Wat U Zegt
3484529
Wat U Zegt

Deelnemers hekelen natuurbeleid van Staatsbosbeheer

Uitslag stelling: Onvrede over ontbossing

Nederland ontbost. Staatsbosbeheer (SBB) en andere organisaties kappen grote hoeveelheden bomen in diverse provincies de laatste jaren. De meeste stellingdeelnemers (93 procent) vinden dat de organisaties direct moeten stoppen met de bomenkap.

Van 2013 tot 2017 is de hoeveelheid bos in ons land met 5400 hectare afgenomen. Er zijn plannen om nog eens 1231 hectare te kappen terwijl er slechts 304 hectare aan nieuw bos gepland staat. De meerderheid vindt dit om meerdere redenen geen wenselijke ontwikkeling. Zo verwijt een opponent van het kapbeleid Nederland dubbelhartigheid: „Staatsbosbeheer vernietigt complete bossen terwijl we in Nederland onze mond vol hebben over de ontbossing in de tropische regenwouden. Hoezo hypocriet?” En een ander vreest commerciële motieven achter de houtkap: „SBB moet direct stoppen met kap, we hebben de natuur hard nodig. Het is duidelijk dat winstbejag de drijfveer is voor ontbossing. Voor de flora en fauna zal het grote gevolgen hebben.”

Veel tegenstanders begrijpen de motieven van SBB niet om de ’natuurklok eeuwen terug te zetten’ en te pleiten voor meer landschappen met heidevelden en stuifzand. „Dat er in Nederland heide voorkomt is het gevolg van ontbossing in eerdere eeuwen. Nederland stond vroeger vol met bos”, weet een respondent. En een andere criticus meent dat Staatsbosbeheer helemaal doorslaat in het beheer. „Waarom zoveel terugbrengen naar zoals het vroeger was? Laat de natuur meer z’n gang gaan in plaats van het als een netjes aangelegde tuin te behandelen.” Daarnaast bekritiseert deze respondent, net als veel geestverwanten, het vellen van de bomen ook om ’groene’ redenen. „De enorme bomenkap valt helemaal niet te rijmen met de klimaatdoelstellingen”, klinkt het kritisch. Voor velen geldt er wel een uitzondering: „Bomenkap indien echt nodig. Te oud, ziek, te groot waardoor een onveilige situatie ontstaat voor mens en verkeer. Maar wel een nieuwe boom terugplaatsen voor iedere die weg gaat.”

Menigeen zou graag zien dat er extra controle komt op het beleid van SBB. Bovendien wensen de meesten ook graag inspraak van de burger bij de bomenkap. „Het is een kwalijke zaak dat Staatsbosbeheer eenzijdig beslissingen neemt over onze bossen. Aangezien er een deel van het belastinggeld naar Staatsbosbeheer gaat, heeft de burger inspraakrecht”, denkt een activistische deelnemer.

Slechts een kleine groep deelnemers (zeven procent) steunt het kapbeleid van SBB. „Staatsbosbeheer weet heel goed waar ze mee bezig zijn. Ophouden met zeuren”, klinkt het kortaf. Een andere voorstander verduidelijkt het beheer: „In Nederland staat geen enkel stuk bos dat niet is aangeplant en vaak ook nog in monocultuur. Dat er wordt gestreefd naar meer variatie is goed en maakt de bossen alleen maar toekomstbestendiger en minder kwetsbaar. Feitelijk is er sprake van hetzelfde proces als met de dieren in de Oostvaardersplassen. Zie wat er van komt als je niets doet. Dunnen en kappen hoort daarbij.”

Maar door de ’ellende’ met de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft Staatsbosbeheer juist erg veel ingeboet aan krediet bij veel deelnemers. „Twijfel aan de deskundigheid van Staatsbosbeheer, kijk naar de Oostvaardersplassen. Dit moet je niet willen”, stelt één van de vele opponenten.